Google+ Followers

tisdag 27 maj 2014

Mitt i allt när jag sökte något hittade jag den fina sammanställningen som var gjord till EU-valet. Håll med om att det går att plocka russin ur kakan, som skulle vara perfekt!

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Här är ett antal punkter ur alla partiers valmanifest - allt från M till FI.
MODERATERNA
• Frihandelsavtal USA-EU.
• Tjänstedirektivet genomförs i alla länder, hela tjänstesektorn ska omfattas.
• Värna fri rörlighet i EU.
• Mer resurser till forskning och utveckling.
• Efterlevnaden av de finanspolitiska ramverken blir striktare.
• EU-skatter som drabbar konsumenter avvisas.
• Samordning mot gränsöverskridande brottslighet stärks.
• Fördelningen av asylmottagandet blir bättre. Alla EU-länder får en årlig flyktingkvot.
• Utsläppen minskar med 40 procent till 2030 och ytterligare 10 procent till 2050.
• Övriga EU-länder ska följa Sveriges höga krav på djurhållning och djurtransporter.
• Spårbarheten och konkurrens i livsmedelskedjan ska öka.
• Lagstiftningen för utfasning av farliga kemikalier skärps.
• EU får en stark gemensam säkerhets- och utrikespolitik och en tydlig utrikespolitisk vision.
-------------------------------------------------------------
SOCIALDEMOKRATERNA
• Samla EU för en politik som sätter jobben främst.
• Införa ett socialt protokoll som slår fast löntagares rättigheter.
• Säkra att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Lagstiftning mot missbruk av visstidsanställningar.
• Bindande EU-mål för halverade utsläpp.
• Förverkliga den gemensamma ungdomsgarantin med rätt till jobb, utbildning eller praktik.
• Investera mer i forskning, utveckling och klimatomställning i stället för jordbruksstöd.
• Förmå EU och medlemsländerna att agera kraftfullt så att kvinnor får jobb.
• Gemensamt EU-mål om att halvera skattefusket till 2020.
---------------------------------------------------------------
CENTERPARTIET
• Vill se EU ”smalare och vassare”.
• EU ska jaga koldioxidutsläpp men inte styra hur Sverige jagar.
• Lättare att arbetskraftsinvandra till EU. Arbetsgivare avgör vem de vill anställa.
• Legala vägar in i EU för att söka asyl.
• Skärpa målen för utsläppsminskningar till 2020 från 20 till 30 procent. Även bindande delmål för energieffektivisering och förnybar energi.
• Sverige ska gå före med nationellt förbud på farliga kemikalier.
• Riv upp datalagringsdirektivet och Ipred.
-----------------------------------------------------------------
FOLKPARTIET
• Tätare samarbete på vissa områden, syssla mindre med annat.
• Avskaffa direktstöd i jordbrukspolitiken.
• Kultur, turism och mediepolitik återförs till nationell nivå.
• EU-kommissionen ska granska hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter. Länder som inte gör det ska kunna dras inför EU-domstolen. Stöd ska kunna frysas eller dras in, liksom rösträtten om länder bryter mot mänskliga rättigheter.
• EU ska verka för rätten till fri abort.
• Utländska arbetare ska få ”det grundläggande skyddet i svenska lagar och kollektivavtal.” Fackliga stridsåtgärder för att tvinga utländska företag skriva under kollektivavtal ska inte vara tillåtna.
• Länders parlament ska kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.
• Mer samordnad och gemensam utrikespolitik.
• Skärpt kemikalielagstiftning.
• Mer kärnkraft.
• Europeiskt FBI – gemensam polisstyrka med operativa befogenheter.
----------------------------------------------------------------------
VÄNSTERPARTET
• Omförhandla det svenska medlemskapet.
• Undantag från jordbrukspolitiken.
• Sänkning av medlemsavgiften.
• Säkra att Sverige inte påtvingas privatiseringar av offentlig service.
• Formellt undantag från EMU.
• Socialt protokoll i EU:s fördrag.
• Rätt att förbjuda farliga kemikalier, högre utsläppskrav på fordon.
• EU ska skärpa miljöregler, jämställdheten och löntagarnas rättigheter.
• Banker som får statsstöd ska nationaliseras. Finansmarknaden ska regleras och vissa former av finansiell handel förbjudas.
• Målet är att Sverige lämnar EU på längre sikt.
------------------------------------------------------------------------
MILJÖPARTIET
• Ett mer flexibelt EU-samarbete.
• Skärpa EU:s kemikalieregelverk.
• Fler överstatliga beslut på miljöområdet men även mänskliga rättigheter och finansiella transaktioner.
• Minska utsläppen med 60 procent inom EU till 2030.
• Fasa ut all användning och utvinning av kol i EU.
• 100 procent ekologisk matproduktion i EU.
• Begränsade djurtransporter.
• Ställ om jordbruksstödet.
• Möjlighet att söka asyl och visum på EU:s ambassader.
• Riv upp datalagringsdirektivet och delar av Ipred. Tillåt kopiering och fildelning för privat bruk.
• Ökade möjligheter att arbetskraftsinvandra.
• Bötfälla bolag som begår brott mot miljö och mänskliga rättigheter.
• Socialt protokoll i EU-fördraget.
• Avveckla EU:s gemensamma militära kapacitet.
----------------------------------------------------------------------------------
KRISTDEMOKRATERNA
• Gränsvakt mot växande EU-byråkrati.
• Skärpta regler för subsidiaritetsprincipen.
• Nej till beskattningsrätt för EU.
• Bekämpa människohandel.
• Blockera internetsidor med övergreppsbilder på barn.
• Bekämpa korruption och fusk med EU-bidrag.
• Skärpt kraven på de länder som inte lever upp till skyldigheterna inom flyktingpolitiken. Skapa lagliga vägar för asylsökande till EU.
• Skärpta sanktioner mot länder som inte genomför beslutade ekonomiska reformer.
• Genomför tjänstedirektivet fullt ut i alla medlemsländer.
• Frihandelsavtal EU-USA.
• Skärpt lagstiftning mot farliga kemikalier.
• Ursprungs- och innehållsmärkning av livsmedel.
• Minska utsläppen med 50 procent till 2030.
-------------------------------------------------------------------------------
FEMINISTISKT ALTERNATIV
• Öppna gränserna – varje människas rätt och möjlighet att leva ett liv i trygghet.
• Fri rörlighet inom Europa också för personer med funktionsnedsättning.
• Lägg ner alla planer på en försvarsallians och militär upprustning.
• Avskaffa vapenexporten och ställ om till civil produktion.
• Medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter ska kunna utsättas för sanktioner.
• Ett Europa fritt från trafficking och prostitution. Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa.
• Inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering.
• En feministisk klimatpolitik.
• En feministisk ekonomi.
------------------------------------------------------------------------------
SVERIGEDEMOKRATERNA
• Stoppa utvecklingen mot ett Europas förenta stater.
• Folkomröstning om återgång till nationellt självbestämmande och mellanstatligt samarbete.
• Mindre pengar till EU.
• Intensifierade insatser mot korruption.
• Stärkt gränsskydd, stopp för missbruk av fri rörlighet och masstiggeri.
• Slut på lönedumpning, skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen.
--------------------------------------------------------------------------------
PIRATPARTIET
• Ett mer demokratiskt EU. Mer makt till de folkvalda. Helt ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera.
• Övervakning och avlyssning ska bara ske mot misstänkta för allvarliga brott.
• Datalagringsdirektivet och Ipred ska upphävas.
• En dataskyddsförordning som ger ett starkt skydd för människors känsliga uppgifter.
• Reformera upphovsrätten.
• Ickekommersiell ”kulturdelning” ska tillåtas.
• Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU.
• Gemensamt ansvar för flyktingpolitiken som ska utgå ifrån individens rättigheter.
• Avveckla jordbrukssubventionerna och öka satsningen på forskning.
• Avveckla EU:s tullmurar.
• Avveckla patentsystemet på sikt.
• Stoppa frihandelsavtal med USA.


Tänk vad bra EU skulle kunna bli om det mesta av det här kunde vara en verklighet, men så är det ju inte alls. Men vi behöver inte bli utarmade ännu mer av USA de har redan en alltför menlig inverkan på våra liv. Inte kan de heller ta hand om sina egna medborgare, vilket borde få dem till någon form av eftertanke, men sådan är inte deras natur heller. Det sitter väl samma skit bakom spakarna där också och som sannolikt har sina tentakler till oss här i Europa. 


Enbart arbetslösheten är över 25 miljoner i EU, det blir en väldigt lång kö med människor och ändå så talar man om behov av arbetskraft från andra länder utanför EU! Dvs. ännu mer människor som man inte skall ta hand om!

Det hjälps inte, men mitt politikerförakt och förakt inför makthavarna lär knappast minska i framtiden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar