Google+ Followers

fredag 29 maj 2009

Yttrande om Kyrkogård och Malmberget

den 29 maj 2009, kl 09:05


För att eliminera omskrivningar om vad som verkligen har förekommit, eller vilka som fattat detta beslut, kopierar jag in protokollet här nedan, separat blogg följer:

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndag den 25 maj 2009, kl. 10.00-16.20

Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande, Birgitta Larsson (s) Maria Åhlén (s), Wania Lindberg (s) Maria Israelsson (s), Steve Ärlebrand (s), tjg. ers. Stig Eriksson (v) Jeanette Wäppling (v) Margareta Henricsson (ns) Lars Alriksson (m) Monica Hedström (m), tjg. ers. Tommy Krigsman (ns), ej tjg. Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef, Anneli Markström, kommunsekreterare.

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag den 27 maj 2009, kl. 15.30
KS/2009:235 -148

§ 102
Yttrande enligt 8 kap 1 § minerallagen angående ansökan om bearbetningskoncession för området Malmberget K nr 5 i Gällivare kommun. Sökande: LKAB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta och avge följande som yttrande i ärendet: Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej heller detaljplanelagt. Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap Miljöbalken. För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan överenskommelser med LKAB. Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar. Pga. denna aspekt ska avgränsningen mot kyrkogården utföras så att nödvändig hänsyn tas till platsens speciella betydelse. Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors.

Bakgrund
LKAB ansökar om utökad bearbetningskoncession för utvinning av järnmalmsfyndigheterna kallade ViRi- och Partamalmerna. Grunden för ansökan är att vid fortsatt brytning av ifrågavarande malmkroppar ned till 1250 m nivån måste nuvarande koncessionsområde utökas med c:a 100 m i syd/sydvästlig riktning. Enligt tidplanen startar tillredningen av området år 2009 eller så snart koncession erhållits, brytningen av malm beräknas starta år 2012. Enligt fördjupad översiktsplan 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3 november 2008, är sökt koncessionsområde utlagt som naturmark och inom riksintresse för värdefulla ämnen eller mineral. Detaljplan saknas för området. Markägare är LKAB. Inom koncessionsområdet ligger LKAB:s bostadsområde i norra Kilen. Intilliggande bostadsområden är Södra delarna av Kilen, Malmsta och Ormkullen. Vidare är Malmbergets begravningsplats och Kaptensgårdens spåranläggning belägna intill koncessionsområdet. Enligt inlämnad miljökonsekvensbeskrivning kan verksamheten ge upphov till markdeformationer inom koncessionsområdet, samt ev buller, vibrations- störningar och damning i närområdet. LKAB innehar tillstånd enligt Miljö- balken för brytning av högst 20 Mton järnmalm samt för malmförädlings- verksamheten i Vitåfors. Miljödomstolens dom den 11 december 2007 och miljööverdomstolens dom 11 december 2008. I tillståndet regleras gruvverksamheten i ett antal villkor. Dessa villkor gäller även för den nya utökade bearbetningskoncessionen. Länsstyrelsen Norrbotten anhåller om Gällivare kommuns yttrande i ärendet.

Förslag til yttrande
Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej heller detaljplanelagt. Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap Miljöbalken. För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan överenskommelser med LKAB. Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar. P.g.a denna aspekt bör avgränsningen mot kyrkogården utföras på en därav utvald utformning. Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors.

Beslutsunderlag
1. LKAB:s ansökan om bearbetningskoncession för fortsatt brytning av ViRi- och
Partamalmerna.
2. Fördjupad översiktsplan 2008-2025, antagen av Kf 3 november 2008, § 166
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att anta och avge följande som yttrande i ärendet:
Sökt bearbetningskoncessionsområde är av riksintresse för mineralutvinning. Gällivare kommun har därför i sin översiktsplan FÖP 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3 november 2008, § 166 lagt ut ifrågavarande område som naturmark. Området är ej heller detaljplanelagt. Området för sökt koncession beröras ej av något skydd enligt 4 kap och 6 kap Miljöbalken. För övriga kommunala intresseområden vägar, va-ledningar finns redan överenskommelser med LKAB.
Koncessionsområdet tangerar norra gränsen för Malmbergets kyrkogård, som för alllmänheten har en speciell betydelse med känslomässiga bindningar. Pga. denna spekt ska avgränsningen mot kyrkogården utföras så att nödvändig hänsyn tas till latsens speciella betydelse. Gruvverksamhetens miljökonsekvenser är reglerade i det miljötillstånd enligt Miljöbalken, som meddelats av Miljödomstolen 11 december 2007 för LKAB:s gruvverksamhet i Malmberget/Vitåfors.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.

1 kommentar:

  1. Tommy Nyström (s), ordförande, Birgitta Larsson (s) Maria Åhlén (s), Wania Lindberg (s) Maria Israelsson (s), Steve Ärlebrand (s), tjg. ers. Stig Eriksson (v) Jeanette Wäppling (v) Margareta Henricsson (ns) Lars Alriksson (m) Monica Hedström (m), tjg. ers. Tommy Krigsman (ns), ej tjg. Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef, Anneli Markström, kommunsekreterare.

    Ni borde ta mig fan skämmas.    Anmäl >Gänget som dansar efter Tommy Nyströms pipa. (2009-05-29 10:04:24)

    SvaraRadera