Google+ Followers

fredag 13 november 2009

Vad sker bakom ryggen?

- den 13 november 2009, kl 18:10

förstora
Samrådsmötet på Nordan i Malmberget, har istället för räta ut något, förbryllat ännu mer.

Som kommer att framgå, lägger jag ingen större vikt vid det här mötets "garnering". Jag har redan "arkiverat" forskarrapporten, som den springande punkt att ta hänsyn till. Detta handlar om den enskildes rättssäkerhet i ett samhälle, vilket har en helt annan dignitet.

En tung och miljöfarlig industriell verksamhet kan inte förläggas mitt i en bostadsbyggelse. Inte så mycket mer att orda om helt enkelt. Då återstår resten: hur man bäst skall reda upp det hela för alla inblandade parter.

Eftersom jag nu i min blogg åter personligen angripits, vill jag bara poängtera. Det som forskarna har kommit fram till, har länge varit min egen bestämda uppfattning och den är verkligen inte fabricerad rakt ur luften. Fakta kvarstår: om nu den vanliga människan negligeras av LKAB. Negligeras av de egna kommunpolitikerna. Negligeras av LKAB:s ägare, staten. Ja, vem skall man då ställa sin tillit till? Jag har helhetsbilden fullständigt klar för mig och jag tänker inte tappa fokus, för den som nu hade hoppades på den saken. Dra slutsatser om hur många som är "intresserade" genom att jämföra med hur många som finns på ett möte, är verkligen att dra naiva slutsatser.

Men för mig och många, många fler än mig, finns några viktiga och springande punkter:

Stängningen av Bergmansgatan blir så akut, att kommunen helt uppenbart inte har varit förberedda på det, eller så besitter de inte den kompetensen där heller, för att kunna hantera saken rätt. Det kan i en förstahandsdiskussion lämnas därhän. Det primära är att LKAB:s hantering av saken är klandervärt och oroväckande. LKAB har inte det samarbetet tillsammans med kommunen, som de borde ha. Det i sin tur skapar oro och förvirring. En hel del av de drabbade vet inte ens vart de skall bo, eller vart de skall ta vägen, det talar sitt tydliga språk: framförhållning saknas. Dessutom har framkommit i mediareportage, att allt inte är införlivat av LKAB, som berörs.

Det här är inte några normala arbetsförhållande för en kommunal verksamhet och då kan man inte som LKAB gör, peka med hela handen och tala om att det är inte LKAB:s bord, den ena gången efter den andra. Det är otvivelaktigt så att det är "LKAB:s bord" dvs. gruvbrytning, som förorsakat hela situationen. Med det följer ett ägaransvar, som är ovillkorligt!

Det här visar om igen, att det måste till ett tydligt och faktiskt påtvingat samarbete mellan LKAB och kommunen. De, LKAB och Gällivare kommun, har visat den ena gången efter den andra, att det här klarar de två parterna helt enkelt inte av själva! Alltså måste något helt utomstående till. En myndighet, eller ansvarsgrupp som är helt fristående och där en formell samordning sker. Ju kortare tåtar mellan ord och handling desto bättre. Men här behövs människor ur en rad olika kompetensområden för att reda ut situationen. Jag ser också att det finns en nödvändighet, att LKAB:s ägare/regeringen är involverad och säkerställer det hela. På det sätt som "Malmfältsgruppen" arbetat är fullständigt otillfredsställande. Så här amatörmässigt kan inte saken helt enkelt hanteras längre. Människors rättssäkerhet, hälsa och livsvillkor är satta ur spel!

Kan inte LKAB:s styrelse förstå så simpla saker, skall de genast avgå och lämna sina platser till förfogande till kompetenta personer! Det är trots allt LKAB som bär huvudansvaret för den uppkomna situationen, eftersom det är deras gruvbrytning som demolerar hela samhället och förutsättningarna för enskilda personers totala levnadsbetingelser. LKAB:s styrelse har att informera LKAB:s ägare staten/regeringen om situationen. Jag har sagt det förut och jag säger det ingen: LKAB har inga rättigheter, att påverka enskilda människor på det sätt som nu sker. Vi lever i Sverige, inte i en bananrepublik!

Näringsministern Maud Olofsson var också helt tydlig i det mail, som jag låtit publicera i min blogg, vem som bär det yttersta ansvaret i dylika frågeställningar: LKAB!

Skälet som LKAB anger och skall föreställa anledningen till, att detta med vägdragningen blivit så akut, är att LKAB inte vill bryta malm under vägar. Det skälet är inte hållbart, med tanke på den problematik som LKAB valt att negligera. Var sak har sin tid: Planering sin tid. Gruvbrytning sin tid. "Pappershanteringen" sin tid. Vägomläggning sin tid.

För mig har obehagskänslan vuxit sig allt starkare och den blev inte mindre efter de senaste rasen. Speciellt inte den under jord, där det åter bara var försynen som gjorde, att det hela slutade lyckligt. Men även den i Prinzsköld. Efter dessa två händelser kom igen, en ny efterhandsprofetia från LKAB! Hur många dylika som nu har hunnit passera orkar jag inte ens fundera över. Men tillräckligt många för att det skall ha infunnit sig en stark och oroande känsla av, att LKAB inte kör med helt öppna kort. Det i sin tur har väckt nya frågeställningar hos mig och säker många fler, vad jag har förstått av samtal & skriftväxling:

- Vet de här "gänget" verkligen vart säkerhetsmarginalerna går med sina brytningsmetoder. De brytningsmetoder som annan kompetens inom området varnat för: "att det får hela berget att kollapsa till slut!"

Helt utan sanning kan den varningen inte ha varit, därför att det fick t.o.m. den annars så tuffe "manegekrattaren", att börja sväva på talet och stammande trassla in sig värre än värst, om vad han egentligen hade sagt om brytningsmetoder.

Jag förstår att malmen måste fram och köper t.o.m. LKAB:s förklaring: "Det förbättrade marknadsläget gör att Fabianmalmen måste brytas snabbare än beräknat". Jag förstår också deras andra planer. Men då måste LKAB också förstå att det här är inget ensidigt, som de ensamma kan besluta om. Det måste till en helhetslösning innan dess, därför att det är inte så att folk skall leva och bo omringade av staket! Mitt i en miljöfarlig gruvnäring. LKAB uppfyller faktiskt inte miljökraven på långa vägar! Sin egen hälsa, det bestämmer trots allt varje enskild människa över, det gör inte ens miljödomstolar! Hur mycket än det vore ett önsketänkande av LKAB.

Samma skäl ges för avspärrningen av Kullevägen, som för Bergmansgatan. Men för Kullevägen, där har man inte ens fått koncession av Bergsstaten ännu. Alltså har var sak sin tid.

Jag kan därför inte sluta upp att fundera: "kommer det alltid som en glad överraskning för LKAB, att de har människor och samhällen att ta hänsyn till, något som tar lite tid och kräver någon form av planering, innan de kan pytsa in dynamitgubbarna i berget?"


Vid samrådsmötena i arbetet med "Fördjupad översiktsplan" lovades ortsborna av Kjell Sundvall (Miljö och Byggnadsnämnden), att de berörda ortsborna skulle få diskutera hela paketet med vägar i samband med upprättande av ny detaljplan. Alltså lämnades inga, eller bara några enstaka synpunkter in. De berörda har väntat på nytt detaljplaneförfarande sen mer än ett år tillbaka!

Jamen, herre gud säger jag bara, vad är det här för lekstuga med människor, som kommunen och LKAB bedriver?

Är det verkligen så svårt att ta in:

Stängningen av Bergmansgatan medför helt förändrade levnadsbetingelser i Östra Malmberget. Men stängningen orsakar också konsekvenser för Västra Malmberget.

- Ökade vibrationer från sprängningar och skalv.
- Större risk för att Fabian rasar in. (Detta inträffar så snart som Bergmansgatan är avstängd, enligt LKAB. Det är till att ha exaktinställd "kristallkula". En "kristallkula", som klickat förr!)
- Längre väg.
- Oklart om busslinjerna.
- Ändrade trafikströmmar förbi bostadshus.
- Avbrott på en huvudled mellan tre tätorter.
- Olägenheter vid vägbygge.
- Ökad isolering av äldre och handikappade. Troligen ökat behov av äldreomsorgsplatser. Behov av gratis färdtjänst.
Allt detta betyder i klartext = ökade kostnader för samtliga skattebetalare i kommunen!

----

Konklusion: Det minsta kommunen kunde begära av LKAB är att markanvisningsförrättning är genomförd före stängningen. Det är först då som LKAB har rätt att spärra av Bergmansgatan. Sedan är det dessutom fullständigt nödvändigt med, att detaljplan med miljökonsekvensutredning upprättas även för själva stängningen av Bergmansgatan och för det fall att läget är AKUT livsfara, måste LKAB sjunga ut. Det bor faktiskt folk där!

Det kommunen framförallt borde framföra till LKAB är, att man inte accepterar ytterligare försämringar av boendemiljön i Malmberget och att LKAB har att tillsammans med kommunen och invånarna göra upp en plan för avveckling, eller flyttning av samhället.

Det hela är lika förvånande som att Miljö- och Byggnadsnämnden inte hade lagt ut det, som ett uppdrag till konsulterna från Norrköping (var det väl).

Hur många gånger skall Gällivare kommun kliva in i galen tunna, innan de har förstått att de inte kan fortsätta att göra det?

------------

När skall de båda två parterna, LKAB och Gällivare kommun, gå till LKAB:s ägare staten/regeringen och tala om:

att det här klarar vi inte av längre. Här behövs kompetenta personer, att reda upp den soppa, som det här har blivit för alla berörda parter, inte minst för lokalbefolkningen.

Det är helt normalt att ringa brandkåren när brand uppstått. Man väntar inte med att ringa tills det tagit sig rejält, eller folk flytt hals överhuvud för att undkomma...

8 kommentarer:

 1. Det finns 28 kommentarer.

  Känner jag så kallade riktiga malmbergskvinnor rätt tar du Gun kritiken du oförtjänt får med ro. I USA på avsides plats i stil med Norrbottens Län, Gve kommun, Mbgt stred ett par kvinnor mot hänsynslöst gruvbolag som hade lokala och regionala ledarkotterierna i sitt knä och till hjälp. Lokalbefolkningen i gemen ansåg dem illojala, men de vann till slut med hjälp av mäktig miljö eller var det människorättsorganisation. Lagen började gälla. Folket, som inte förstått bättre tidigare, hyllade dem. De fick smeknamn, änglar någonting.
  Anmäl >Till kvinnan från Malmberget. (2009-11-17 17:47:44)

  Med ditt resonemang, Johan, kan ingen Malmbergare bekämpa orättvisor och övergrepp som begås i andra kommuner och inte i andra länder heller. Tänk vad inskränkta vi skulle bli!

  Även om Gun inte bor här längre så har hon bott 40 år i Malmberget. Jag tycker att hon gör det bra som fortfarande engagerar sig i SIN HEMBYGDS problem: Den värsta pågående miljöskandalen i Sverige! Även den som aldrig bott här reagerar över den situation vi befinner oss i.
  Du kunde precis som Gun gå ut med ditt namn när du gör det här personliga angreppet!
  Du som angriper henne anonymt framstår enbart som en kverulant.
  Anmäl >Bengt Anderman (2009-11-17 17:40:26)

  Det handlar inte om att människor ska tystas--det handlar om att dom som bor här kan föra sin talan själv --inte att nån som är 150 mil härifrån uppviglar och skriver av sin bitterhet i andra människors hembygd.
  Tycker det är jättebra att människor protesterar mot orättvisor och dyl---däremot tycker jag inte att GUN ska få sitta och skriva " skit " om mitt och mina vänners Malmberget --vi klarar det själv utan att någon kanske förstör mer än hjälper oss.
  Sen Gun så kan jag säga dig att DANNE B är en sann Malmbergare som vill orten väl ---det är en VÄLDIG skillnad på hans inlägg och dina. Sluta skriva skit om Malmberget och Gällivare --du förnedrar ju oss bor kvar.
  Anmäl >johan (2009-11-17 11:10:42)

  SvaraRadera
 2. Johan, för bara tio år sedan var dom flesta människor tysta, fastän dom kanske inte var så nöjda. Men dom kände sig ensamma om att känna att man blev negativt påverkad av gruvbrytningen inpå knuten.
  Nu är läget annorlunda för människor har börjat prata med varandra om hur man upplever situationen. Man behöver inte längre sitta vid köksbordet och deppa eller knyta nävarna i fickorna.
  Fler och fler går ut och berättar hur man har det.
  Det är en stor förändring på gång, häng med i svängarna!
  Om du tycker allt är bra hoppas jag att du får vara kvar i Malmberget så länge som du önskar, men du måste nog öppna dig för möjligheten att de flesta andra vill härifrån så fort som möjligt.
  Anmäl >Din värld går inte under för att andra önskar ha det bättre. (2009-11-16 22:29:34)

  Johan
  att bli hudflängd i varianten att jag har psykiska problem, bitter etc. - du själv är fö här nu och späder på saken med osakligheter, om min privatperson. Det accepterar jag inte! Lika lite som någon annan bloggare här godtar det. Häromsistone var det mammabloggen, som råkade ut för detsamma här på NSD. Vi får alla känna av det mellan varven och det är faktiskt inte acceptabelt, även Danne som bor i Mbgt och bloggar.

  Sedan om du läser/uppfattar, att jag vill min hembygd illa, då måste du nog gå på läsförståelsekurs! Men det kan knappast vara något som jag skall bära hundhuvud för.
  Anmäl >Gun (2009-11-16 21:06:13)

  Snälla Gun och NSD .
  Gun !! Du tycker att du blir angripen i din blogg.??
  Om du inte kan ta emot kritik så ska du inte blogga--och om du tycker att folk angriper dig så är det kanske inte så konstigt .
  1. du bor inte här.
  2. inte ett positivt inlägg från dig när det gäller malmfälten .
  3. Du måtte vara bitter eftersom du försöker / skapar sprickor i befolkningen här uppe .
  Förstår inte att du inte bloggar och skriver " skit " i din egen hemkommun istället?? Till NSD ---Snälla ni--ta in en bloggare som vill oss väl --inte nån som bara hittar baksidan--ni förlorar också på det .
  Anmäl >Johan (2009-11-16 11:08:16)

  Till skydd för bl a känsliga spädbarn dömde domstol att LK ska minska utskicken av fluorföreningar till luft vid Mbgt oerhört mycket. LK ålades att utrusta Buv med rökgasrening, som ännu saknas, och satte gräns för hur mycket som sedan får skickas ut, bestämde att nya MK3 inte får skicka ut mer fluorföreningar i gram per ton pellet räknat än det som kommer att gälla för Buv. Pga inte fungerande rening har LK från MK3 skickat ut mycket mer än domen beskrev. Att ansvarig myndighet inte pliktskyldigt griper in, för det handlar ju i grunden om hot mot folkhälsa, kan bero på att den kanske känner LKs godvilja o generositet.
  Anmäl >Fluor power (2009-11-16 09:25:50)

  SvaraRadera
 3. Här lite mer verklighetsanknutet. Vid Malmberget, och inte särskilt långt ifrån, sker Sveriges särklassigt största utsläpp av mycket giftiga, giftklassbeteckningen T+ betyder Mycket giftig, ämnet fluorväte till luften. Där skickas ensamt ut mycket mer fluorväte till luften än Sveriges alla andra rapporteringsskyldiga utskickare skickar ut tillsammans. Frågan du ställde, Frågande Kullebo, var bra.
  Anmäl >yttrandefrihet (2009-11-15 21:05:04)

  yttrande frihet

  Vad föranleder detta? Fluoristen rättar sig själv och hänvisar leende till frågande kullebor!

  Ja, jag borde förstått tidigare. Detta handlar om "fluor power".

  Nåväl, sluta med det och se nyktert på samhällsomvandligen. Släpp det råa "power" tänkandet och känn LKAB:s godvilja och generositet.

  Ge ditt liv chansen,"länka", till annat. Känn glädjen i din närhet utan negativ påverkan utifrån. Släpp påtvingande tankar om helhetslösning utan verklighetsanknytning.

  Ett råd, ta en korvbit! Varför inte beställa en "Skulltorps korv" från fabriken just intill vägförvaltningen? Bara slå nölla, nölla!

  Anmäl >Staffan (2009-11-15 01:46:24)

  Rättelse. Fluobulera blev fel. Individen Ingemar skrev så här
  Fluor och fluor! Och länkar om fluor. Visst, men dom problemen finns inte i Malmberget. Sluta fluorbera! Hetsare och miljöfabulerare borde tiga still för att inte mera förhindra samhällsomvandlingen i Malmberget.
  Så där, nu är det korrekt. Personen bakom signaturen Frågande Kullebo satte in ett inlägg som fick mig att le. Det löd så här Ingemar! Hur är det med Kullen då?
  Anmäl >yttrandefrihet (2009-11-14 16:39:33)

  SvaraRadera
 4. Det är personer som bildade gruvbolag som sökt sig till Malmberget för att göra profiter genom att bryta fram malm ur berget.
  Förutom berg att bryta i behövs människor som skall ta fram malmen och för att människor skulle vilja flytta till Malmberget för att arbeta åt de olika gruvbolagen så byggdes det bostäder. Tror du folk sov utomhus som arbetade åt gruvbolagen, Zorro. ?
  Men berget var där först och berget har inga skyldigheter däremot har företag det gentemot anställda och boende som påverkas av företagets verksamhet. Om detta kan du läsa i Svea Rikets lag..
  Anmäl >Ologiskt resonemang, Zorro (2009-11-14 15:55:15)

  Jag gillar Guns inlägg. Hon bryr sig om andra. Varmt hjärta. Att LKAB var där först är väl båg, va? Dagens LKAB snöt det bolag som tvangs sluta med verksamheten på femtitalet för att det inte fick behövliga tillstånd av staten. Då tog detta obarmhärtiga över som efter kort tid införde UMS och som visat rätta ullen på många andra sätt. Exempelvis med att strunta i att rena rökgaser. Malmen började brytas av människor. Innan de började bryta så ordnades det att de hade nånstans att bo. Gissar jag. Så bostäder i Malmberget var nog på plats då gruvdriften startade.
  Anmäl >Gun är bra, tycker jag (2009-11-14 12:47:11)

  Återigen Zorro, läs lagen/lagarna . Den hänvisar även näringsminister Maud Olofsson till. Det är alltså LKABs skyldighet att rätta till vad dom som företag förstör och det är LKAB och ingen annan som bryter malm så vitt alla vet och därmed har LKAB skyldigheter att följa gängse lagstiftningar.

  Du förstår...LKAB kan inte göra vad dom vill fast dom har funnits här under lång till..precis som vi alla andra medborgare måste följa lag och ordning. så måste LKAB det också .vilket förutsätter att vi vet vad som är rätt o fel.
  Du har jordabalken, minerallagen, miljö o hälsoskyddslag etc. Förkovra dig så har du mer än tyckanden att komma med.
  Gå på Afferlunds studiecirkel och lär.

  Anmäl >Läs lagen Zorro (2009-11-14 12:42:18)

  SvaraRadera
 5. isst sjutton är det gruvan som äter sig fram mot och in i samhället. Malmberget rör sig inte. Det står där, ofta skakande, och kan inget annat göra medan gruvan tar hus efter hus. Och kvarter efter kvarter. Gruvbolag sökte sig till malmen. Byggde bostäder i områdena Hermelin, Johannes, Kilen, Dennewitz, Robsam, Tingvallskulle och Vitåfors. Dennewitz, Tingvallskulle, Vitåfors och Robsam är sedan länge utraderade av gruvdriften. Hermelin ska bort, liksom Johannes och resterande hus på Kilen.
  Anmäl >gruvan har inte funnits där i miljarder år, Zorro (2009-11-14 12:16:16)

  I kommentar till annan artikel skrev jag lite om fluor, ett av ämnena som finns i röken LKAB skickar ut. Satte dit länkar till bra information. Jag kan om sånt där, många års studier och tycker det är viktigt att folk får veta. Nån som kallar sig Ingemar gillade inte inlägget. Sluta fluobulera och vad mer konstigt personen skrev. Kändes olustigt att läsa. Tyckte det genomgående var rått skrivet. Men även sånt yttrande som Ingemars ska respekteras.
  Anmäl >yttrandefrihet (2009-11-14 11:38:25)

  "Vem ska man tro på, tro på, tro på när, LKAB gör så här ..."?!!
  Anmäl >Tommy (2009-11-14 11:34:49)

  Staffan verkar vara betagen av missunnsamhet. Vad kan detta bero på?

  Möjligen att han själv har fördelar av så kallade bruksordningen med bolagets godtycke.

  Även möjligen av en självpåtagen rättighet att företräda bolaget genom att han själv är väl avlönad och belönad av bolaget.

  I vilket fall som helst, det finns inga hållbara sakargument till försvar för att människor måste lämna hus och hem med svansen mellan benen.
  Anmäl >medlidande med de kränkta (2009-11-14 11:24:56)

  Gun vi är många som läser din blogg och tycker att du gör ett fantastiskt bra jobb. Men ibland när det känns extra motigt orkar man inte läsa alla korkade inlägg typ Staffan som bara är ute efter att djävlas med utsatta människor. Det är så att man skäms över kunskapsnivån hos folk här .Det som är värst är att man börjar tappa tron på att vi ska vara solidariska och ställa upp för varandra. Alla verkar så egoistiska och elaka...
  Anmäl >Malin (2009-11-14 11:12:43)

  Ingen tvingar LKAB att köpa hus. Med tanke på vad LKAB har att vinna på affären är en eller annan miljon mer en struntsumma. Jag förstår inte vad det är för fel i att fastighetsägare saftar på. LKAB vill bli ägare till annans egendom för att tjäna så mycket som möjligt på malmen under den. Om fastighetsägaren vill tjäna bra på försäljningen av sin fastighet så vad fel är det med det? Annat är ju dumt för vem vill inte ha bra med pengar. Se bara på bolagets direktörers löner etcetera. De är inte bakom flötet.
  Anmäl >en del är avundsjuka (2009-11-14 11:11:16)

  Byggnadslov krävs för att få bygga kåk. Hade LKAB upplyst de som ger byggnadslov om att det fanns malm under elevhemsområdet så skulle det inte ha getts byggnadslov. Ta bara Fabians hålrum. LKAB vet nog rätt exakt hur hålrummet ser ut. Men hemlighåller. Ju lätt att göra skisser och visa från olika vinklar. LKAB hemlighåller allt möjligt som Kommunen och allmänheten bör få veta. Exempelvis vad ämnen röken från pelletverken egentligen innehåller och hur mycket av vart och ett eller hur mycket asbestsfibrer det finns i dammet. Ju viktigt att omvärlden får veta det.
  Anmäl >mer öppenhet ska det va, tycker ja (2009-11-14 09:55:25)

  SvaraRadera
 6. Första konspirationen var då trion Adam, Eva och ormen beslöt strunta i Guds vilja. I Sverige konspireras det rätt mycket, inte minst av tidningars avslöjanden att döma. I regel är konspirationsteori att storyn cirkulerar kring en flock mäktiga högfärdsblåsor eller kotterier, med förgreningar högt upp i de övermänskligas sfärer. Samarbetet med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte sker i hemlighet. Typiskt är att de finns som genomskådar. Då vanligt enkelt folk informerar allmänheten så beskylls de ofta vara konspirationsteoretiker.
  Anmäl >budbärare med låg status brukar skjutas (2009-11-14 09:20:24)

  Hm...Verkar som du e rätt okunnig,tyvärr...Lkab stod där den stod...Men Arbetarna ville bo nära jobbet..Eftersom du påstår att du bott här under 1900-talet,så borde väl du veta ngt?När möten hålls på Tex.Nordan.Är du närvarande då?Eftersom du påvisar att du vet så mkt?Eller är det hörsägen via andra-tredje eller tom fjärde person?Att Bergmans gatan Dras om,Visar bara att LKAB försöker göra sitt bästa för säkerheten..Eller håller du inte me? Finns det överhuvudtaget,ngt positivt med Lkab alt Gve kommun?Verkar inte d enl ditt Korståg mot Bolaget/Kommunen.Varför kan inte vi som bor o verkar här,få bestämma själva?Vi är helt beroende av Gruvnäringen i Kommunen,o Läggs den ner,så bor o verkar Max5000 Pers i Kommunen...Så är d ngn form av hämd mot Gve/mbgt?Blev du så illa bemött här?mobbad?
  Anmäl >vad i (2009-11-14 08:58:26)

  Kanske indianerna var först på plats eller renägarna. Kanske det var renbetesland först.
  Nä du Zorro, samhället byggdes upp med hjälp av och krav från LK FÖR ATT GÖRA det möjligt att BRYTA MALM. Men om du läser lite mer än sagor så kan jag berätta att vi har LAGAR idag att följa. Svensk grundlag, minerallag mfl. Ett företag får inte förstöra människors hem och boende. Vet du om att lagarna gäller i HELA Sverige där Malmberget inte är ett undantag.
  Du låter som Kiosk Kalle när han argumenterar för oss villaägare om varför LKAB inte köper upp hus eller har ngn skyldighet; gruvan var här förts. Snacka om påläst ! eller är du Kalle ?
  Låg utbildningsnivå är mitt svar till dig.
  Anmäl >Läs lagen Zorro (2009-11-14 00:58:10)

  SvaraRadera
 7. När ska ni inse sakers tillstånd? LKAB inköper hus efter brytningens krav. Genom påverkan av utomstående, helt okunniga, kräver fastighetsägare att bli inköpta och det till belopp de själva sätter. Man skall alltså tvinga LKAB köpa fastigheter till eget satt pris och efter några år kräva än mer om priserna stigit. Stilla er och inse att LKAB köper er fastighet till ett generöst pris om så skulle bli nödvändigt. Allt annat är fabler och lika fiktions likt som bloggarens alster och den sanslösa "helhetslösningen"! Nu dags för korv från Mölndals kända Åby korvspecialist!
  Anmäl >Staffan (2009-11-14 00:16:37)

  Sans och måtta är honnörsord.
  Gun skriver att tung och miljöfarlig industriell verksamhet inte ska finnas i ett samhälle.
  Helt rätt, men det är ju inte gruvan som söker sig till samhället, den har ju funnits där i miljarder år.
  Däremot har samhället Malmberget sökt sig till detta område där malmen funnits och finns.
  Nu avser LKAB att bryta malmen under samhället.
  Var ligger då ansvaret för de som måste flytta?.
  Svara någon med insikt, folket väntar på en lösning av någon med ansvar, och som tar ansvar.
  Anmäl >Zorro (2009-11-13 22:37:17)

  Håller helt med inlägg "Konspirationsteorier". Otydliga budskap och mångfald i budskapen eller total avsaknad av budskap gör att våra stackars hjärnor försöker finna någon slags logik som förklarar
  - Hur det är möjligt att myndigheter tillåter alla dessa störningar för det KAN inte bara handla om pengar...

  Och då frodas konspirations teorierna för någon baktanke måste det va med att låta fångarna på fortet sväva i ovisshet.
  Personligen tror jag att alla ansvariga är rädd för en massflykt om sanningen kommer fram. Det skulle vara det värsta scenariot för såväl LKAB som kommunledningen.
  De vet men vågar inte säga sanningen för då flyr alla samma dag.

  Staffans förnekande inlägg får mig definitivt att tro att något farligt kommer att hända.Han har säkert livrem och hängslen där han sitter
  Anmäl >Förvirring råder (2009-11-13 22:25:08)

  SvaraRadera
 8. Det är inte konstigt att forskarna kommer fram till att det florerar mycket konspirationsteorier i Mampa. Om man försöker fråga LKAB, länsstyrelse eller kommun något konkret så svarar dom nästan alltid med goddag yxskaft. Eller också ger olika personer på samma bolag/myndighet olika svar.

  Det är inte konstigt om man då börjar fundera över varför det inte går att få fram hållbara svar. Ligger det något bakom? Vad då i så fall? Är det något som man vill dölja för oss invånare? Eller kan det rent av vara farligt?
  Anmäl >Konspirationsteorier (2009-11-13 18:42:00)

  Denna blogg visar återigen att du är helt oumbärlig för oss Malmbergsbor. Du formulerar det de flesta av oss går och funderar över. Dessutom med en god portion Malmbergshumor.
  Dina sammanfattningar av myndigheters och LKAB:s tafatthet är helt enkelt strålande!
  Anmäl >Tack Gun! (2009-11-13 18:35:30)

  SvaraRadera