Google+ Followers

måndag 1 juni 2009

Miljö och byggnadsnämden gick emot politikerna

den 1 juni 2009, kl 13:37


glädjande nog.

De har skickat in ett eget yttrande till Länsstyrelsen ang. LKAB:s sökta bearbetningskoncession (inklippt sist i bloggen).

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4665868 är det nya tillskottet, som står att läsa om i dagens NSD. Sanning att säga har jag väntat på att den nya kommunikationsdirektören skulle ha kommit med någon form av vettig förklaring på LKAB:s hemsida. Men inte en enda krusning har synts till. Eller tycker LKAB att det är helt naturligt att rören springer läck kvarter efter kvarter? Är det nu igen den där numera smått berömda "strutsteorin" (dvs. det man inte ser, eller hör det existerar inte heller), som verkar gå ut på att det är de här "besvärliga juvelerna till malmbergsbor, som haft jättefest igen och hoppat sönder ledningarna, liksom de bankar sönder sina hus"?

Ja, söte jesus. Han, malmbergsförfattaren, Björn-Erik Höijer, borde ha fått leva ett tag till, så att han hade kunnat skriva om "thrillern" Malmberget och gruvjätten LKAB. En berättelse om avsaknad av sans och balans.

Det som är mest frapperande är att LKAB har datoriserade 3-D modeller över hålrummen och kommande hålrum som de aldrig presenterar. Tyvärr är få medvetna, eller törs inte uppge hur stora hålrum det finns nära bebyggelse med rasvinklar upp till 80 grader. Säker rasvinkel är ca: 45 grader och därtill ska läggas en säkerhetsmarginal eller säkerhetskonstant.

Årligen uppstår hålrum med storlek av 200 x 200 x 200 meter under, eller i närheten av Malmberget, Kullen, vad jag har erfarit.

Deponin till Kaptensgruvhål är avbrutet i slutet av mars pga. att en ny väg måste byggas. Inget sägs, inget meddelas, men nog verkar det som om LKAB är rädd för att nuvarande väg ska rasa in, därför att den går över Parta o ViRi hålrum. Det är dessa hålrum som kommer att närma sig kyrkogården och så småningom deformera kyrkogården om inte brytningen upphör i god tid, eller att man finner ut någon annan form av lösning. Profit? Gravfrid?

Mellan Kapten - Fabian finns endast en smal gråbergspelare, som av LKAB uppges till endast 75 meter. Frågan är vad händer med denna pelare när Fabiantaket ger efter och framförallt, när rasar pelaren, när Kaptenshålrummet och Fabianhålrummet blir ett hålrum längre ner på djupet?

Det är det s.k. Pritzschöldshålrummet, som håller på att rasa in ovanför "Gräddhyllan" och där förreligger också en stor gruvskalvrisk, som kan ställa till stora skador i Malmberget, torget, vårdcentralen, mm.

Jag "befarar det värsta och hoppas på det bästa", dvs. att LKAB omgående utan dröjsmål, löser in Malmberget och att ingen, vare sig under som över jord, skall komma till skada. Redan är läget illa nog!

Önsketänkande tycks det i alla fall vara, att berget och marken skall förhålla sig intakt, tills dess detta kommit till stånd. Något som gamla "gruvarbetare" bara skakar på huvudet åt och inte tror mycket på.

Här nedan har jag kopierat in Miljö och byggnadsnämndens yttrandet i dess helhet, så att var och en kan läsa det och därmed kan vi fortsätta, att hålla debatten på en saklig nivå:

Yttrande
Datum
2009-05-28
Referens
Dnr 1009.0200

Länsstyrelsen i Norrbottens län
987 3l Luleå

Yttrande angående ansökan om bearbetningskoncession för området
Malmberget K nr 5 i Gällivare kommun


Länsstyrelsen har till Gällivare kommun begärt yttrande enligt ovan.Miljö och
byggnämnden lämnar följande yttrande:

LKAB ansöker om utökad bearbetningskoncession för utvinning av järnmalms-
fyndigheterna kallade ViRi- och Partamalmerna. Grunden för ansökan är att
vid fortsatt brytning av ifrågavarande malmkroppar ned till 1250 m nivån
måste nuvarande koncesssionsområde utökas med c:a 100 m i syd/sydvästlig
riktning. Enligt tidplanen startar tillredningen av området år 2009 eller så snart
koncession erhållits, brytningen av malm beräknas starta år 2012.

Enligt fördjupad översiktsplan 2008-2025, antagen av kommunfullmäktige 3
november 2008, är sökt koncessionsområde utlagt som naturmark och inom
riksintresse för värdefulla ämnen eller mineral. Detaljplan saknas för området.
Markägare är LKAB. Inom koncesssionsområdet ligger LKAB:s bostadsområde
i norra Kilen. Intilliggande bostadsområden är Södra delarna av Kilen.

Enligt inlämnad miljökonsekvensbeskrivning kan verksamheten ge upphov till
markdeformationer inom koncessionsområdet, samt ev buller, vibrations-
störningar och damning i närområdet. LKAB innehar tillstånd enligt Miljö-
balken för brytning av högst 20Mton järnmalm samt för malmförädlings-
verksamheten i Vitåfors. Miljödomstolens dom den 11 december 2007 och
miljööverdomstolens dom 11 december 2008. I tillståndet regleras
gruvverksamheten i ett antal villkor.

Gruvbrytningen har i Malmberget pågått i mer än 100 år. Idag förekommer
malmbrytning i ett flertal malmkroppar i anslutning till samhället. Av tidigare
malmbrytning kan konstateras att markytan direkt eller indirekt har påverkats
genom ett flertal dagbrott bildats p.g.a. uttag av bergmassor. Direkt och
indirekt är även markytan påverkad genom sprickbildning på grund av
sprängning och seismisk aktivitet. Den seismiska aktiviteten har dramatiskt
ökat under senare år.

Den damning som orsakas av gruvverksamheten bör genomlysas, så att
olägenheter för människors hälsa och miljö kan förebyggas och förhindras.

Miljö och Byggnämnden följer med oro den utveckling som sker i samhället
framförallt orsakad av seismisk aktivitet.
Den utpräglade seismiska aktiviteten har konstaterats i Parta, Vi-Ri samt
Partamalmkropparna, i vilken den nya koncessionen förlagts areellt.

De vibrationsmätningar som LKAB gjort under åren, har ej delgetts Miljö och
Byggnämnden. Dock har boende i området rapporterat och påtalat den oro som
uppkommit i bl.a. Östra Malmberget avseende skakningar, vibrationer och
allmänna komfortstörningar.
Oberoende institutioner/parter bör utreda vibrationsstörningarnas effekter i
samhället. Utredningens ansvar bör ligga under Bergstatens
myndighetsutövning.

Miljö och byggnämnden utesluter inte att vibrationer från malmbrytningen
inom de nu föreslagna bearbetningsområdet kommer att påverka de människor
som är boende i området.

Miljö och byggnämnden anser att
- Komfortmätningar av vibrationer skall utföras inom påverkansområdet, dvs
inom Malmbergets tätort.
- LKAB föreslås föreläggas att till Miljö och byggnämnden månadsvis
rapportera vibrationsmätningar (enligt SIS standard).
- Begravningsplatsen bör kontinuerligt följas upp avseende
markdeformationer och sättningar.
- Ett skyddsavstånd om 500 m skall införas mellan bebyggelse.
begravningsplats och koncessionsgräns
- LKAB måste tydliggöra omfattningen av deformationer i markplanet som
uppkommer via raszoner, sprickzoner och deformationszoner.
- Oberoende instution/part ges i uppdrag av Bergstaten, att utreda
vibrationsstörningar i samhället som uppkommer från seismisk aktivitet
och gruvbrytning.
- Damning från gruvverksamheten skall förebyggas.

Gällivare kommun
Miljö och Byggnämnd
Ulf Normark
Ordförande Miljö och Byggnämnd

6 kommentarer:

 1. Det finns 20 kommentarer.

  R På vilket sätt försöker du sakligt förändra den uppkomna situationen i Malmberget? En beskrivning skulle uppskattas och börjar nu kännas helt nödvändig. Hittills har det varit "mycke snack och lite verksta" från ditt håll.
  Anmäl >Gun (2009-06-05 13:17:25)

  Bra Gun, du läser blogg! Men din slutledning är ej den bästa. Och på tal om "formen", hur har du det själv?
  Snart rullar LKAB för fullt igen. Härligt! Synd man inte är anställd där!
  Anmäl >Staffan (2009-06-05 10:13:32)

  Vad jag gör? Deltar i samhällsdebatten på ort och ställe. Räcker inte det? Jo, dessutom bor jag i Malmberget. Höll på att glömma det.
  Jag kastar ingen skit eller gör mitt yttersta för att elda på debatten, utan försöker hålla mig saklig.
  Emaptilös
  Uppenbara problem
  Ömma tår
  Vet inte vad det handlar om
  Är förmågor du tillskrivit mig. Nu alltså även blind
  What's next, Gun?
  Har man en slags monopol på sanningen (som bloggägare) har men, anser jag, ett visst ansvar
  Anmäl >R (2009-06-05 00:29:12)

  SvaraRadera
 2. Staffan.
  Man behöver bara läsa ditt inlägg 16.5.2009 22:22:24 i Ingrid Ingas politikerblogg, för att man skall förstå vad det hela handlar om.

  Så du är alltså LKAB-anställd, vilken "överraskning"! Ja ja, bolaget kan ju inte alltid ha tur. Vi får väl hoppas för LKAB:s räkning, att du är i "bättre form" när du är i tjänst.
  Anmäl >Gun (2009-06-04 09:32:02)

  Jaha, Gun, det var av insikt du tog till julsånger? Absolut inte trytande argument. Visst, visst, säkert!
  Ett löjets skimmer lägger sig över dig. Reflektera lite över vad du skriver där i Götet. Du jämställer en LKAB anställd med en "bara allmänt empatilös som människa" Vet hut, Gun! Du skriver vidare att du inte har någon dold agenda. Nej då, det märks så väl.
  Sluta med dina sanslösa angrepp på LKAB och dess personal. Och Gun, det är absolut inget fel på tradionell sång och musik. Fördjupa dig vidare i det och släpp din LKAB-noja. Slappna av, läs blogg, lyssna närradio och annat jag redan föreslagt dig!
  Anmäl >Staffan (2009-06-04 00:23:40)

  R. ful i tonen? DU har inte precis använt några sympatiska ord, utan skriver att jag skulle ha personliga problem och att mina inlägg om LKAB skulle bero på det, alltså någon form av vendetta. Lägre än så kan man knappast sänka sig! I mina ögon blir det t.o.m. högst tveksamt att ens bemöta något så infantilt.

  Diskutera saker och ting SAKLIGT med mig och du får en saklig diskussion.

  Du har uttryckligen skrivit att jag skall skriva och tycka i Göteborg! Men VEM tror du att du är egentligen?

  VAD gör DU konkret åt situationen i Malmberget, du har ännu inte svarat på det!

  JAG har åsett det här spektaklet sedan 2002 och NU anser jag att det har gått fullständigt över styr!

  Sedan om du tänker förbli blind, det är upp till dig, men tvinga inte andra människor att vara det, eller empatilös!
  Anmäl >Gun (2009-06-03 23:51:02)

  Det är väl bra att det är någon som skriver om sakläget. Problemet verkar vara att de lokala förmågorna är så inrotade i bruksordningen att allt utöver vad som står i LKAB:s Veckoblad är fel.

  Jag har inte sett någon som har bemött eller berörd sakfrågan om de uppenbara risker som finns. Innebörden är att LKAB har övertagit förfogandet över andras hem och egendom utan att gjort rätt för sig. Därtill riskerar och utsätter berörda för oacceptabel verksamhet.

  Frågan är om det är planerad för att fördriva folk med hem och egendom innanför nuvarande och kommande rasområde.
  Anmäl >Bloggläsare (2009-06-03 22:31:28)

  SvaraRadera
 3. Dessutom läser du inte vad jag skriver, eller *hur* jag skriver...
  Anmäl >R (2009-06-03 20:57:54)

  Du blir lite ful i tonen då du blir angripen på något sätt. En dålig sida jag tycker du skulle titta på.
  Nej jag är varken "politiker, någon form av chef, LKAB:anställd, eller bara allmänt empatilös som människa!".
  Ej heller har jag "uppenbara problem av någon variant" jag måste "rannsaka" mig själv om vad det "hela handlar om" eller ens "ömma tår"
  Inget av det. Jag ville bara, lite allmänt veta.

  Vad jag bidrar med? Jag bor här och deltar i samhällsdebatten. Ser förvisso eländet, men även möjligheterna. Utan att kasta bränsle på elden bara för eldandets skull.
  Men du bara eldar. Nere i Göteborg.
  Anmäl >R (2009-06-03 20:32:56)

  Rek. Nej argumenten tryter verkligen inte. Det hela handlar om insikt.

  Vad är det för fel på traditionell sång?
  Anmäl >Gun (2009-06-03 14:39:47)

  SvaraRadera
 4. R. (Naturligtvis bara en signatur!)
  Vilket är DITT största bekymmer? 1) mina "spaltkilometerlånga" inlägg...lässvårigheter? 2) dina egna oförmågor, att bistå de som råkat illa ut pga LKAB:s handhavanden?


  3) Vad är det som brister i min trovärdighet? a) felaktiga uppgifter? b) jag trampar på dina uppenbarligen egna ömma tår?

  Du lever efter filosofin: det man negligerar det existerar inte. Intressant!

  Good Luck! Men du är antagligen antingen politiker, någon form av chef, LKAB:anställd, eller bara allmänt empatilös som människa!

  Ditt inlägg vittnar sanning att säga, att du själv har uppenbara problem av någon variant, som du måste rannsaka dig själv om vad det hela handlar om.

  JAG har ingen dold agenda. Men HUR ser din ut?

  Vad bidrar du själv med, att förbättra situationen?
  Anmäl >Gun (2009-06-03 13:24:16)

  Gun
  Jag tycker att det är smått intressant att du sitter nere i Göteborg och kan producera dessa svavelosande inlägg om Malmberget i allmänhet och LKAB i synnerhet. Jo, jag vet att du kommer härifrån, men.. jag har lite problem med trovärdigheten i dina kilometerlånga inlägg. Vet inte vad LK har gett dig för problem, men är det inte dags att gå vidare? Sluta titta bakåt. Försök istället sporra oss häruppe istället för att kasta bränsle på elden. Det ger liksom ingenting...
  Anmäl >R (2009-06-03 10:44:00)

  SvaraRadera
 5. Staffans trångsynta tankesätt är ett vinnarkoncept för en snabb avveckling av tätorterna och en förestående massutflyttning. Skall man vara ärlig spelar historien mindre roll för hur det är här och NU. Egen vinnings skull innebär här att samhället har en chans att överleva vilket den inte har om detta får fortsätta!. Egen vinnings skull innebär också att lagar följs till pricka vilka LKAB inte gör. Och i slutändan vem försöker inte försvara det man byggt upp under en hel livstid t.o.m under flera generationer!. LKAB försvarar det på ett olagligt sätt, tycker du folket i Malmberget gör det?, lille okunnige Staffan STALLEDRÄNG ?.
  Anmäl >Egen vinnings skull=ett värdigt liv med framtid! (2009-06-03 08:28:58)

  Ja, Gun, snacka om löje! Sanningen är att du och några andra av någon anledning gör allt för att smutskasta Malmberget och vårt fina företag LKAB. Varför? Jag förstår du hyser ett agg gentemot LKAB. Varför? Lägg det åt sidan. Ägna dig åt Göteborgspolitiken och varför inte än mer åt julsånger. I musiken kan man finna harmoni och ljuvliga toner spelas ofta i Gällivare närradio som du säkert kan följa på nätet. Eminenta bloggare har vi också. Läs också om våra samhälleliga stöttespelare. Men ge f-n i Malmberget och LKAB!
  Anmäl >Staffan (2009-06-03 00:01:07)

  Tryter argumenten när du svarar Staffan med en ramsa, Gun?
  Anmäl >Rek (2009-06-02 18:07:56)

  Staffan var en stalledräng.
  Vi tackom nu så gärna.
  Han vattnar sina fålar fem.
  Allt för den ljusa stjärna.
  Ingen dager synes än!
  Stjärnorna på himmelen de blänka...
  Anmäl >Gun (2009-06-02 10:59:09)

  Ja, hej igen! Läser och läser Normarks skrivelse. Den säger ju egentligen ingenting alls. Kan bara konstatera, vad är detta att skriva dag ut och dag in om? Kör på LKAB!
  Anmäl >Staffan (2009-06-02 01:18:59)

  SvaraRadera
 6. Ja,ja, vilket dravel! "Kilen-zonen", hur länge har inte den funnits! Tror en viss person gick i blöjor då. Inga namn.... Här kränks inte!
  Visst ser det härligt ut där han sitter i solskenet. Han som vill påskina att det är en farlig plats. Jojomän, det genomskådas redan där! Ett löjeväckande och avslöjande påhitt gentemot ett seriöst företag. Nej, LKAB, stå på er gentemot dessa uppviglare som skrämmer folk för egen vinnings skull då det är deras enda chans att synas. Skäms ni skyldiga!
  Anmäl >Staffan (2009-06-02 00:59:24)

  Man får hoppas att detta är början till en snabb vändning i denna fråga så att en omedelbar utflyttning kan ske av de som inte pallar bo kvar i krigszonen. Av att dömma kommer ett antal procent bo kvar oavsett om sättningarna blir outhärdliga och miljön accelererar och blir ännu sämre. Men det är nog så "mycke snack och lite verkstad" eller kan det vara lakejer som är ute och bloggar?.
  Anmäl >Hoppas ! (2009-06-01 17:35:11)

  Man tror inte sin ögon. Att ett sådant yttrande till länsstyrelsen smiter förbi partipiskan är ofattbart glädjande. Detta visar bara att kommunledningen fått på tafsen av sina egna.
  Anmäl >forward (2009-06-01 14:58:03)

  SvaraRadera