Google+ Followers

fredag 6 maj 2011

Gratulerar LKAB och ägaren staten, någon större enfaldens ansikte är svårslaget att finna!

- den 6 maj 2011, kl 21:01På LKAB:s årsstämma slog Lars-Erik Aaro fast att bolaget ska ta ansvar för den påverkan verksamheten har på Malmberget. BRA! Men det där gamla väldragna gycklarpositivets toner har vi hört nu så många gånger, att det mest av allt liknar taskspeleri av kaliber "undermåligt".

Inte blir det hela så mycket bättre av att det pågår sekretessbelagda möten mellan kommunens högsta ledning och LKAB, där allmänheten och övriga politiska partier effektivt hålls utanför spelplan, trots att de i allra högsta grad är berörda och borde vara involverade. Det pågår ett gigantiskt spel för kulisserna just nu. Det här är ingalunda trovärdigt och jag undrar därför vad kommunens revisorer tänker göra åt den minst sagt undermåliga handläggningen från kommunens sida, där höga chefer inkl. kommunalrådet, verkar ha släckt och gått hem.

Jag vill helst inte ens tänka på att de som har det övergripande kommunala ansvaret för människornas trygghet, framtid, hälsa och evakueringsplan, verkar sakna insikt.

Man kan i alla fall inte anklaga dem för något "Höna-Pöna- syndrom"!

Om kommunalrådet Tommy Nyström fått högt blodtryck, som han uppgav i en artikel i Aftonbladet, så är det inget emot vad man kan få när man sitter och läser denna gallimatias. Snacka om att man kan få högt blodtryck för mindre!

Det är alltför många som verkligen inte tar ställning för barn och ungdomar, som vaknar av sprängningarna och skalven och inte törs somna om och vars levnadsbetingelser är allvarligt påverkade av den ohälsosamma miljön. I det verkliga livet kallas sånt barnmisshandel! Den kan knappas räknas som ringa, eftersom den är så utstuderad, så utdragen och tillsynes utan ände från LKAB:s sida.

Tar man bara exempel under ett års tid, då har LKAB låtit meddela redan i början på 2010, att man "snart" skulle komma med besked för de drabbade. Under våren 2010 hade det blivit ändrat till "innan sommaren". När sommaren tog sin början skulle besked komma "till hösten". Tja, positivhalaren fortsätter att veva på och all den förhoppning jag möjligen kände inför Lars-Erik Aaro, den är som bortblåst så här framme i maj 2011 och den senaste utvecklingen! Jag har en bestämd känsla av att många inkl. kommunens skattebetalare kommer att sitta kvar med "Svarte Petter" på hand och där de flesta är överlämnade till ett godtycke av sällan skådat format.

En massa människor skall ha tak över huvudet, unga som gamla och inte blir det så mycket lustigare av att kommunalrådet Tommy Nyström, ställer upp framför TV kameran och säger rakt in i TV-rutan utan att blinka, att kommunen har haft lite knackig ekonomi, men nu är det bättre, nu kan kommunen bygga ersättningsbostäder!??!

Jag undrar så hur i all sina dar den mannen och högsta ansvariga kommunledningen tänker. Det är LKAB som spränger hela Malmberget sönder och samman, plockar hem vinsterna och det är kommuninnevånarna, som skall stå för "boendekalaset". Inkl. de som drabbas av att de blir bortkörda från sina hem och kommer att åka på en boendekostnadsökning av diger kaliber, förutom att de utsätts för enorma belastningar på den totala hälsan! Det måste vara en uträkning ur den "högre graden", som ingen normalfuntad begriper ett vitten av. Inte undra på att den mannen har högt blodtryck och tycks lida alla helvetets kval. Vem är det som har hjärntvättat honom, eller har han "gått in i väggen" kan jag inte låta bli att undra. Det här är definitivt LKAB:s huvudvärk, även om kommunen skall vara med och säga sitt.

Men det räcker inte där. Jag borde vid det här laget ha lärt mig att av LKAB kan man förvänta sig vad som helst, men ändå baxnar jag. Därför att det som nu håller på att ta sin början i Malmberget till veckan, det lär vara svårslaget ur rättsvidrig synvinkel.

Telefon och mailbox har gått varma hemma hos mig det senaste dygnet och nu är det t.o.m. en hel del luttrade malmbergare, som är både uppgivna och
utomordentligt oroliga. Därför att de inser att de är fullständigt akterseglade av en förhärdad LKAB styrelse för att inte tala om LKAB:s ledning och dess ägare, svenska staten och övriga samhällsansvariga.

Helt suveränt beräknande och utnyttjande från LKAB:s sida, än en gång kan bara konstateras: LKAB passar nu på att spränga salvor för att öppna orterna i Fabian med start den 9 maj - 22 maj. Resultatet blir stora olägenheter, fråga är bara hur stora. LKAB har än en gång ridit på vågen över domstolsförfarandenas tröghet. Miljödomstolen väntar på tillsynsmyndigheten, länsstyrelsens, yttrande, som skulle ha inkommit för ett bra tag sedan, men anlände först i onsdags.

Jag hade gärna sett att länsstyrelsen hade yttrat sig i frågan om de nya massiva sprängningarna och de sannolika skalven som också kommer som ett brev på posten. Kanske inte bara det med tanke på läget i Printzsköld och förhållandet med Fabian, eller ännu hellre stoppat den planerade utvidgningen av olägenheterna med öppningssprängningarna i Fabian. Man kan också undra hur det kommer sig att denna försening ägt rum med att inkomma med yttrande, med tanke på nuläget!

Följande är hämtat och saxat ur länsstyrelsens yttrande och visar LKAB:s mästrande och undermåliga styrelse, trots att vi fått bevittna hur David Berggård, länsstyrelsen, alltför många gånger gått LKAB:s ärenden:

Länsstyrelsens samlade slutsats av resultaten från redovisade utredningar är att situatio­nen för många människor boende i Malmberget är ohållbar och att situationen måste lösas utan dröjsmål. I yttrandet framgår att det i det närmaste kan liknas vid att många människor i Malmber­get bor och lever ovanpå ett industriområde.

Enligt LKAB pågår ett nära samarbete mellan bolaget och Gällivare kommuns högsta ledning med att upprätta planer som i ett 5-års perspektiv beskriver hur och när gruv­brytningen påverkar samhället. Planerna utgår enligt bolaget från livslängden på de av bolagets styrelse beslutade huvudnivåerna, samt baseras på aktuella produktionsplaner och deformationsprognoser för gruvbrytningen i Malmberget.


Länsstyrelsen anser att det är av mycket stor vikt att påpeka att resultatet av undersök­ningen också tyder på att det för många människor i Malmberget råder en form av kris­situation som inte får underskattas. En sådan krissituation kan inverka mycket negativt på såväl psykiskt, som fysisk hälsa hos människor (psykiska immissioner). Länsstyrel­sen bedömer att ett starkt bidragande skäl till den uppkomna situationen är att männi­skor saknar visshet om sin sammantagna framtida boende- och livsmiljö.


Länsstyrelsen ställer sig i övrigt frågande till vad bolaget menar med att det finns möjlig­het att beakta undersökningens slutsatser vid de frågor som är uppskjutna och att bolaget redan idag tillämpar det arbetssätt som länsstyrelsen eftersträvar i allt väsentligt.

Länsstyrelsen uppfattar att bolaget tycks mena att det faktum att bolaget har ett samar­bete med Gällivare kommuns ledning i fråga om upprättandet av planer, skulle utesluta behovet av att inom ramen för det nu aktuella målet utarbeta en åtgärdsplan som läns­styrelsen har föreslagit.

Länsstyrelsen vill erinra bolaget om att länsstyrelsens primära uppgift är att företräda det allmänna miljöintresset i förevarande mål. I det uppdraget ingår att bevaka såväl människors fysiska och psykiska hälsa, som miljön gentemot bolagets verksamhet.

Det faktum att bolaget har uppgett att dess framtagande av planer tillsammans med Gälli­vare kommuns högsta ledning utgår från livslängden på de av bolagets styrelse beslutade huvudnivåerna, aktuella produktionsplaner och deformationsprognoser för gruvbrytningen, visar enligt länsstyrelsens uppfattning att det primära intresset ligger i att på ett så rationellt och företagsekonomiskt sätt som möjligt bryta malm i Malm­bergsgruvan. Det ligger därmed nära till hands att dra slutsatsen att människors i Malm­bergets boende och livsmiljö får rätta sig efter ovan nämnda utgångspunkt. I annat fall hade rimligtvis den för många människor i Malmberget besvärliga situation som nu föreligger aldrig uppstått.


Malmberget som Kiruna tillhör enligt länsstyrelsens bedömning även ur ett na­tio­nellt perspektiv, en av de enskilt största utsläppskällorna av kväveoxider.
Länsstyrelsen anser att frågan om utsläpp av kväveoxider är viktig, eftersom utsläppen medför negativa effekter på människors hälsa och miljön.


Höga halter av kväveoxider kan ur ett hälsoperspektiv orsaka allvarliga skador främst på lungor och luftvägar såväl på kort som på lång sikt. Särskilt utsatta är barn, allergi­ker och personer med nedsatt immunförsvar, för vilka lungfunktionen kan bli nedsatt eller allvarligt skadas, speciellt i kombination med i övrigt inandningsbara småpartik­lar i luften. Det är därför mycket viktigt att de ökade utsläppen av kväveoxider till följd av bolagets planerade produktionsökning, inte försämrar luftkvaliteten i närbelägna bo­stadsområden såsom Koskullskulle.

Yttrandet från länsstyrelsen är 49 sidor långt och det vore därför önskvärt att Gällivare kommun lägger ut hela yttrandet på kommunens hemsida, så att var och en kan ta del av yttrandet som faktiskt berör många kommunmedborgare.

Dessutom vill jag poängtera att den epidemiska undersökningen som utfördes av Umeå universitet, dessvärre inte längre kan betraktas som aktuell, dels pga tidsaspekten sedan den gjordes, men också eftersom problematiken både ökat och förvärrats ytterligare sedan dess. Jag kan också mycket väl tänka mig att det som var när "Gropen" blev till måste nog sannolikt framstå, som en smekning i jämförelse med vad som nu väntar runt hörnet.

Detta hindrar dock inte LKAB som fortsätter på inslagen bana. LKAB har blivit rena rama rättshaveristerna, där de rider på vågen att allt domstolsförfarande tar tid, speciellt som de själva blivit världsmästare på att förhala och dra horribla fördelar på ortsbefolkningens bekostnad!

Socialdemokraterna vill nu införa en islamsk högtidsdag liknande julafton i Sverige, i steget om islamiseringen av Sverige. Jag förstår att det religiösa motivet slagit rot även i det socialdemokratiska styret i Gällivare kommun, inte bara hos LKAB (den sistnämndes trosinriktning är dock svårt att utröna åt vilket håll de egentligen blåser).

I vart fall råder det en nog outgrundlig form av "trosrörelse" vid Miljö/Byggnadskontoret i Gällivare. Därför att där skrev lille hurtfriske bossen Sture Sundqvist, att "de tror" till skillnad från mig inte på något större scenario med Fabianhålrummets kollaps. Jag poängterade i mitt svar till lille Sture, att jag inte tror något alls, jag läser bara vad den högste världsledande expertisen, Graham Swan skrivit i sitt utlåtande i den stora utredningen om scenariot kring Fabianhålrummet= att kollapsen kan bli plötslig och sålunda dramatisk! Jag undrade vidare i detta svarsmail till lille Sture vad konsekvensanalysen blivit över de förväntade rasen av taket i Printzsköld, som skall störta in liksom det förväntade pelarraset i Prinzsköld, som båda skall ske nu 2011 enligt LKAB:s egna beräkningar. Lille Sture fick efter den förnyade frågeställning uppenbara "trosproblem" på kontoret igen... Vilket resulterade i döda linjen och så har det förblivit trots att månaderna gått!


Det är ungefär som bossen Inga-Maj Backman, i en annan del av kommunens hierarki, som också drabbats av samma "åkomma" som lille Sture. Hon har ännu inte meddelat hur förhandlingarna med bl.a. LKAB:s "samhällsomvandlare" Karl Wikström gått och med den räkning som kommunen skickade till LKAB i november 2009. I den uppgav kommunen att av en mängd ledningsbrott valde kommunen två ( tre) av haverierna med på den förteckning de delgav LKAB och där det varit kommunens uppfattning, att också detta bör utredas huruvida det är en följd av gruvverksamheten i Malmberget. Totalt har dessa fem utvalda ledningsbrott kostat Gällivare kommun (skattebetalarna) 792 155 kronor att åtgärda.

Kommunen skrev att urvalet har grundats på både fastighetsägarnas berättelser om smällar, dån, skakningar mm vid tidpunkterna för ledningsbrotten, men också iakttagelser från va-verkens personal om brottytor mm. I vissa fall har också fastighetsägarna skickat egna redogörelser över det inträffade till LKAB. Kommunen uppgav att det var kommunens uppfattning i samtliga dessa fall är, att brotten härrör från sprängningar, sättningar, eller andra markrörelser vilket skulle innebära att verksamhetsutövaren i detta fall LKAB, ska svara för kostnaderna.

Nej, tjo och hej, vad det skall bli trevligt med säckande tak till Fabianhålrummet och taket till Printzsköld inkl. hängvägg som är på väg ner och öppningssprängningar i Fabian och säkerligen en massa skalv därutöver, man kan hoppas att det inte kommer att påverka sprickan, som LKAB uppmanats att noga hålla ögonen på, men vars ögonlock tycks ha slagit igen.

Vem vet herrarna Sundqvist, Nyström m.fl. kanske lider av samma fenomen som LKAB. Där verkar det gå ut på att om man stoppar ner huvudet 800-1000 meter under marknivå, alternativt 62 meter under marknivå, då existerar INGA som helst problem!

Man kan som lekman undra över, eftersom enligt LKAB:s uppgifter i en annons 19.4.2011 i Kometen, tjockleken på Fabiantaket bara rör sig om 62 meter till hålrummet. Det finns inga "trosuppgifter" om vilka mått taket till Fabianhålrummet skall ha för att rasa in, eller vilka krafter vi här talar om och hur det är beräknat att byggnader skall hålla inklusive omkringliggande mark i denna sagolika schweizerost, vid namn Malmberget.

Läser man Norrbottens Kuriren, om kulturminnesmärkta byggnader på Bolagsområdet, då vet man ärligt och uppriktigt sagt inte längre om man skall skratta eller gråta. Men nog har väl enfalden nu så många ansikten i den här soppan, att det blir svårt att välja, vem som är värst, eller om de alla inte kan ge den ett ansikte. Det är egentligen helt otroligt sagolikt så mycket som verkar ha kommit som en ren överraskning för LKAB och även för kommunherrarna Sundqvist, Nyström m.fl.

När fick LKAB vetskap om att de bedriver en gruvdrift, som påverkar byggnaderna i Malmberget? Eller de byggnader på Bolagsområdet som ännu så länge står upprätt, med viss tvekan. Var det en kvart sedan, eller var det rent av i förra veckan? - Läser man då vad som står i länsstyrelsens yttrande blir det helt uppenbart att det här är rena rama lekstugan om mycket allvarliga ting.

Jag är dock rätt övertygad om att lokala propagandaministern Marita "förvånad" Mossberg, eller överöverpropagandaministern Lotta Fogde, VET det rätta svaret. Det lär väl lyda samstämmigt:

- Det hade vi ingen aaaaning om och hade vi det, är det inget som angår dig som är drabbad!

LKAB:s propagandaavdelning hemlighåller uppgifterna om "skakningarna" som uppmäts, istället för att köra med öppna kort och publicera dem på LKAB:s hemsida! Det är lättare för de drabbade att krama tårar ur hälleberget, än få reda på vad de rätta mätuppgifterna blivit!

Krisar det sig rejält, säger de väl som Jonny Sjöberg gjorde till mig, när han ringde upp mig pga min blogg:

- Det är någon annans ansvar, det som händer utanför industristängslet.

Jag kan mycket väl förstå det, eftersom LKAB tycks ha nog med att hålla tungan rätt i mun med vad som händer under jord. Frågan VEM som har det ansvaret, det kunde han inte precisera. Men inte var det hans i alla fall, vad som hände utanför LKAB:s industristängsel, det fanns det inga beräkningar på trots att detta var fråga om en scenarioutredning. Alltså bara ett till i den långa raden av "nån-annan-nismen". Det finns inte någon som har något ansvar, även om nu Lars-Erik Aaro utlovar det, att de skall ta sitt ansvar. Än pågår alla mål i miljödomstolen mot de som LKAB har drabbat och än så länge klarar LKAB inte av att sköta verksamheten inom lagens råmärken.

Det har slagit mig mer än en gång, att hela LKAB:s propagandaapparat de måste snart vida överskriva i budget vad det hade kostat att lösa in fastigheter i Malmberget till dem som tycker att det här inte är någon bra miljö längre. Inlösen till Gällivarepriser naturligtvis, eftersom det är LKAB som har förstört hela bostadsmarknaden i Malmberget.

Jag vet inte heller vad den nye tillträdde ordföranden i LKAB:s styrelse, Lars-Åke Helgeson skulle kunna tillföra, med tanke på att han suttit i styrelsen sedan 2000 och inte gjort några knop i rätt riktning. Hela LKAB:s styrelse de påminner starkt om Totte Wallins sång: "Enköpingståge", först står de´ sen går de´... "Enköpingståge", sen kommer de´ sen går de´..."

den styrelse har starka likheter med statens andra misskötta bolag, SJ.

Finansmarknadsministern (phew... sicken lång titel på en meningslös syssla) Peter Norman, han poängterade att "Vi vill vara noggranna i rekryteringsprocessen".

HA! tänkte jag och klappade mig än en gång på de onda knäna. Det har varit jädrans så noggranna med sökandet, eftersom man inte kommit längre i vaskandet än att man har den styrelse man har och som suttit på sina välbetalda häckar länge, länge. Alldeles för länge! Dessutom skall styrelsen i år premieras med rejäla tillskott i kassan. Därför att det är "de värda"! Undra just om den här Peter Norman inte borde bläddra lite i tidningen "Dagens Industri", för att ett "Liljeholmens" skall gå upp för honom. Jag brukar plöja igenom den, när jag sitter och käkar frukost på Hagabadet och jag tycker att det är en mycket bra tidning, om man vill hålla sig till den verklighet som råder och inte tror på den enfaldiga "ryggdunkarvärlden".

Näringsministern Maud Olofsson hon har vidhållit, att hon har fullt förtroende för ansvarige samhällsomvandlare. KUL för henne! Men kära Maud Olofsson, näringsminister och allt, samhällsomvandlare som fullständigt saknar social kompetens förutom andra uppenbara brister. Varenda psykolog skulle kunna intyga, att det är fullt jämförbart med att sträcka ut tungan genom fönstret och vifta på den.

Lika verkningsfullt är det hela att komma åt grundproblematiken när man väljer att trampa över de drabbade, i egenskap av samhällsomvandlare. LKAB:s styrelse har mycket att rannsaka sig själv, inte bara att de hamnat i bakvattnet i jämförelse med sina konkurrenter, trots sådan unik position. Men analytikern som tror på en Volvo och Saabliknande affärshistorik, han är ute och sneseglar rejält. Har man inte förstått så mycket av marknaden och har den titeln, då kanske man bör tiga.

Inte nog med att näringsministern Maud Olofsson, tycker att det sitter kompetent person vid spakarna för samhällsomvandlingen och LKAB:s styrelse, hon och resten av Regeringen och den svenska riksdagen tillåter det dessutom ske. Den förre statsministern Göran Persson, hade en hälsning till dåvarande politikerna i Gällivare kommun, som då inte tyckte att hanteringen från statens sida med LKAB blev ok för kommunen och kommunmedborgarna. Göran Persson, det demokratiska och folkliga partiet, socialdemokraterna, lät hälsa att var det så att lokalbefolkningen i Gällivare kommun och dess politiker inte ställde upp på statens villkor skulle man träffas i domstol. Det blev också så helt riktigt, det är där det statliga LKAB befinner sig, med alla personer som vägrar att statens egna bolag sitter och kackar på dem, förnedrar dem och huserar runt i deras liv och hälsa.

Alla som har någon form av insikt om vilken långbänk det är med domstolar, vet också att många aldrig kommer att få uppleva den dagen då målet nått slutmål. LKAB, dess samhällsomvandlare och den svenska staten, som inte känner till vad som blir följden utanför LKAB:s industristängsel, har redan ödelagt mångas liv. Fler lär det bli som kommer att falla ifrån i denna kamp mot jätten staten.

Ergo: Det här måste vara Sveriges absolut värsta miljöskandal på alla tänkbara sätt i Sveriges moderna historia! Det är en riktig skamfläck värdig vilken diktaturstat som helst ute i världen.

Och som sagt var Lars-Erik Aaro, Du är numera också bottenrankad hos mig, inte bara LKAB:s ledning och Gällivare kommuns manipulerande och velande, där man visar både rött och grönt ljus samtidigt och helt uppenbart är villig att sälja ut/panta kommunens medborgare.

Än så länge Lars-Erik Aaro har Du inte visat det minsta lilla stake eller moral i handling. Stoppa öppningsskjutningarna och gör det LKAB borde ha gjort för flera år sedan: "It takes two for a tango". Det går inte att stolpa fram ensam på dansgolvet. Involverar man inte de drabbade människorna och hela det kommunala samarbetet som samarbetspartner, dansar man alltjämt bara med två högerskor och återkommer enbart till ruta 0.

Jag lärde mig tidigt i livet en mycket bra devis: saker och ting som man inte hanterar rätt från första början, har en tendens att komma tillbaka, men i en ännu svårare tappning, ända tills man lärt sig att hantera saker och ting rätt. Det är något som alla de här "djupblundarna" borde ta del av som en viktig kunskap.

6 kommentarer:

 1. Sidor: < 1 2 >

  Det finns 15 kommentarer.

  kommunalrådet Tommy Nyström och Sture Sundqvist miljö byggnadskontoret borde stoppat det här för länge sedan. Trots allt är det de som har det övergripande ansvaret över kommunmedborgarnas väl och ve
  Länk
  Anmäl >idag sitter styrande i kommunen och nickar med LKAB vad de än har för sig (2011-05-13 09:46:03)

  Varför skulle staten lägga ner sitt mest vinstgivande bolag för att en samhällsflytts efterfrågas ?
  Om Lkab får en procent mindre i vinst så är det fortfarande kvar NITTIONIO procent kvar av vinsten. Menar ni som är motståndare till förbättringar och samhällsflytt att Bolaget ska läggas ner om vinsten minskar med 1% ??? varför kan inte några kostnader tas för att det ska bli förbättringar för de som bor ovanför 8 malmkroppar ?
  Varför resoneras det att ifall kostnader uppstårm för LKAB pga de boende så ska Statens Bolag läggas ner ?
  Anmäl >gruvarbetare lägger hellre ner Lkab än att Lkab står för kkkkkkkkkkförbättringskostnader för boendemiljön i Malmberget (2011-05-11 12:10:21)

  SvaraRadera
 2. D.Henriksson & Undrande, Ni tillhör med största sannolikhet de personer i samhället som bara dragit fördel av LKAB handlande, (Huspriser upp rejält i Gällivare t.e.x). De allra mest korkade inläggen är just från såna som undrande, de "låter" sig tro att gruvan måste lägga ner om de utför en reko samhällsflytt och behandlar folk som människor och inte boskap. Många har också flyttat med stora personliga förluster däribland vår familj, vi orkade inte bo kvar i misärens Malmberget.
  Anmäl >Knepigt läsförstånd? (2011-05-11 07:02:29)

  daniel henriksson
  och
  Undrande

  Ibland blir t.o.m. jag förundrad över vilka naiva slutsatser som ni kan dra av det ni läser och jag är sannerligen van att ta del av det mesta.

  Jag föreslår att ni läser OM (alltså en repetition inte ordalydelsen om= utifall att)det jag hittills skrivit om LKAB och den illa skötta s.k. "samhällsomvandlingen". En samhällsomvandling som är allt annat än en samhällsomvandling och det slår t.o.m. länsstyrelsen nu fast. LÄS det som är saxat ur deras yttrande i min blogg. Uppenbarligen kan ni inte ens läsa vad olika instanser skriver heller, eftersom jag här saxat ur länsstyrelsen (dvs. tillsynsmyndighetens) yttrande till domstolen.

  Det är fö ypperligt svårt att föra diskussioner med människor som läser saker och ting som när fan läser bibeln.

  Anmäl >Gun (2011-05-10 20:45:14)

  Gun Du anser alltså att man skall stänga gruvan i malmberget? det går ju inte att driva gruvan utan öppningsskjutningar...eller vad menar du ?
  Anmäl >Undrande (2011-05-10 16:43:39)

  SvaraRadera
 3. Jadu Gun , du sitter nånstans i södra sverige och fortsätter att ösa skit över LKAB , det företag som gör att vi kan bo kvar här uppe , vi som vill.
  Och ni andra , förstår ni inte att det enda hennes syfte är ,det är att vi ska tjafsa med varann så mycket som möjligt för det det verkar vara hennes största intresse , hur många år har du skrivit skit om Gve&Mbgt nu ????
  Anmäl >daniel henriksson (2011-05-10 15:49:33)

  Lkab bestämmer när solen går uppp och när solen går ner i Malmberget...

  det du skriver är rent beklämmande.det visar att inläggen från personer som tycks bo där och inte förstår mer än att de ifrågasätter vad Gun skrivit. Galla och överdrifter det låter väldigt illa i mina öron. Det hon skrivit är något som intygats från åtskilliga människor under den här tiden som bloggen tagit upp dessa teman.

  till Helmi vill jag säga att Gun skrivit ett utmärkt inlägg i det du söker hennes kompetenshöjning i.jag fick söka reda på via googles eftersom flitens lampa lyst över hennes bloggande.sök i hennes arkiv datum är 24.6.2009.du kommer att inse att ditt fula påhopp bara är dumt
  Anmäl >Jossi (2011-05-08 14:45:40)

  till Helmi, Lkab betalar inte för skadorna. DET är detta som är problemet. Statens lakejer eller gruvpatroner bestämmer att inget hus som är helt före ett skalv och trasigt efter ett skalv blir ersatt. Inga tvättmaskiner, vars inre fästen går sönder under ett stort skalv blir ersatte av LKab. Det luriga i deras kråksång är att de inte berättar när skalven kommer att gå - då hade man kunnat tvätta på annan tid. Inte en enda krona har getts oss i ersättning för det som gått sönder vid något tillfälle. Ej heller några anvisningar hur husen kan förstärkas för att klara skalven. Inga anvisningar om vilka tvättmaskiner som klarar av att centrifugera då skalven går.
  Varför nekar LKAB kategoriskt att betala ersättning för samtliga skador som uppstår på vår egendom ?
  Länsstyrelsen ger tummen ner n
  Anmäl >Ingen av gruvarbetarna kom på mötet om bevarande av LKABs gamla hus, tycker ingen LKAB:are om kulturvärdet i gamla hus ??? Ingen av 1000-tals anställda var där... (2011-05-08 13:01:33)

  Jan-Erik, ja jag vet vad en öppningsskjutning är jag har inte bara läst LKAB:s meddelande, utan jag har även övrig info. Vore tacksam om du preciserade vad de "vilda spekulationerna" består i!

  Helmi, jag tycks dock vara mer påläst än du, eftersom du lever i den gamla tron att människorna bara skall böja sin nacke för överhöghetens dumheter. Det finns inget samhälle som överlever en dylik struktur. Lever INTE en industri som påverkar människors livsvillkor i symbios med ortsbefolkningen, blir de som LKAB har utvecklats till. Ditt påstående om hur jag skulle ha tolkat kommunens roll, är enbart dina egna fria fantasier. Kommunen står för planmonopolet, men där slutar kommunens åtaganden. Det är INTE kommunen som bedriver gruvverksamhet, det gör LKAB. Är det något mer som du inte förstått?
  Anmäl >Gun (2011-05-08 11:12:00)

  SvaraRadera
 4. Hejsan gun, både bra och dåligt skrivet.

  Lite väl mkt vilda spekulationer för att det ska tas på allvar, men samtidigt finns väl lite sanning där bakom nånstans i vissa partier.

  En fråga, Gun, vet du öht vad en öppningsskjutning är?


  Tacksam för svar.
  Mvh J-E
  Anmäl >Jan-Erik (2011-05-08 03:46:57)

  SvaraRadera
 5. Tack, Gun, för ett mycket bra och belysande inlägg över rådande förhållanden i Malmberget..

  Kommunens passivitet och LKABs fula hantering av de boende var den DIREKTA orsaken till att vår familj lämnade Malmberget och Gällivare kommun.
  Anmäl >Kajsa (2011-05-08 00:47:20)

  Öppningsskjutningarna har börjat den 28 april. De förlades av LKAB till att börja kl 01.19. Dvs dessutom utanför den medgivna sprängningstimman. ???
  Varför väljer Bolaget att göra en skjutning, dessutom en öppningsskjutning ännu senare än de har tillstånd till ?
  Svar: därför att de kan det.
  Vilket stämmer med Länsstyrelsens tydliga påpekande till Miljööverdomstolen, " Lkab visar ingen hänsyn till de boende i Malmberget"
  Dessutom har de inte upprättat någon utredning om husens olika gränsvärden i Malmberget heller. Det görs bara vid projekt som ansvaras av privata bolag, ex i huvudstaden, där inte ngn sprängning får ske nattetid. Men statliga bolag har inte råd att såränga på dag eller kvällstid. Bara på nattetid !
  Anmäl >Lkab bestämmer när solen går uppp och när solen går ner i Malmberget... (2011-05-07 19:49:52)

  SvaraRadera
 6. Jadu var ska jag börja..
  Jätte tråkigt att det sprängs i gruvan som i sin tur väcker barnen, samtidigt som folk får flytta från sina hem. Det är en tråkig utveckling.
  Men om du ens för ett ögonblick skulle tro att något av malmfältens samhällen skulle överleva utan gruvorna bevisar din okunskap och jag blir mörkrädd när du inte vill lära dig om din egna ort utan istället bara väller galla.. Självklart är det inte Lk som ska bygga den nya husen eller ens välja vart de ska stå, så fungerar inte världen. Det LK gör är att ta på sig att betala för skadorna (vilket de ska!) men det skulle ju vara sinnessjukt att ge dem tillåtelse att bygga hur och var de vill, sådant ska kommunen göra! Jag är något äldre än dig men ändå verkar jag vara mer insatt i läget. Kompetensförhöjning efterfrågas!
  Anmäl >Helmi (2011-05-07 17:26:17)

  ena sekunden kan man se att det kommit in ett inlägg, nästa är det bortblåst. Vill man inte ha bloggare på NSD är det därför man stryper debatten? utger man sig för att föra tidningen till det allra moderna då borde man göra det fullt ut inte sitta som en rejäl bromskloss och ta död på varje blogg
  Anmäl >NSD det här suger! (2011-05-07 12:35:39)

  Ja du Gun,efter den salvan undrar jag om inte många borde vara skakade.du äger förmågan att förklara,analysera,resumera
  Anmäl >tummen i ögat (2011-05-07 11:43:38)

  SvaraRadera