Google+ Followers

onsdag 24 juni 2009

Boverkets delrapport nr 2 till Näringsdeparte...

- den 24 juni 2009, kl 11:11


Hela Boverkets delrapport är på 25 sidor. Hade den inte varit det hade jag klistrat in hela den. Men här är fler klipp ur den än som framgår i dagens reportage:
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4712067#forum

På sida 2 och 3 i Boverket rapport framgår:

Tydliggör verksamhetsutövarens ansvar för kulturvärdena

Trots kraven i miljöbalken har konsekvenserna för det allmänna intresse som kulturvärdena representerar inte beskrivits eller beaktats inom ramen för den miljöprövning som aktualiserats av LKABs ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Malmberget/Vitåfors.

Vilka villkor som ska gälla med avseende på bl.a deformationer och sättningar uppsköts av miljödomstolen till senare behandling.

Inom ramen för den genomgång av regelverket som Boverket har utfört inför denna rapport har det inte varit möjligt att analysera i vilken mån verksamhetsutövarens ansvar att tillämpa hänsynskraven i 2§ miljöbalken avseende det allmänna intresse som riksintresset kulturmiljövård representerar, har förändrats genom den hittills genomförda miljöbedömningen. Eventuellt kan den frågan inte heller besvaras entydigt innan en överprövning har skett i Miljööverdomstolen.

Vad som gäller om frågan om kulturvärdena förbigås även i den resterande miljöbedömningen, har inte heller analyserats. Kan bristerna i
den genomförda MKBn tas till intäkt för att man ska slippa alla krav, eller har man ändå ett ansvar?

Vidare står i rapporten och är rent ut sagt bedrövligt, att man inte på något sätt från kommunens sida kommer ut till kommunmedborgarna vad hemlighetsmakeriet består av med tanke på situationen i övrigt. Var det bara det stora städinitiativet, som man kom fram till en överenskommelse om, kan jag inte låta bli att undra :

En dialog om flyttning av vissa byggnader har inletts mellan FAB och kommunen genom dess kulturförvaltning. Frågan kommer att behandlas vid ett möte mellan kommunledningen och LKAB 29/5.

Enligt Boverkets uppfattning utgör raderna av likadana arbetarbostäder från olika tidsperioder en väsentlig del av områdets kulturvärde. För att tillvarata det krävs det relativt omfattande husflyttningar.

På sida 10 fortsätter det:

Avslutningsvis vill Boverket påminna om Kulturminneslagens portalparagraf: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Lite längre ner på sidan 10:

Förutsättningar i Gällivare kommun
Organisatoriska resurser


Organisatoriskt är byggnadsnämnden i Gällivare inordnad i en gemensam nämnd för miljö-, bygg-, planerings- och hälsofrågor. Kommunen saknar helt egen anställd planerings- och arkitektkompetens. Bemanningsmässigt utgörs den del av Miljö- och byggkontoret som handlägger "byggnadsnämndfrågor" av två bygglovshandläggare samt en byggnadsinspektör. Stadsarkitektrollen upprätthålls av en konsult i Luleå på en 25% tjänst. Myndighetsbeslut rörande planer tas av en planarkitekt på samma konsultfirma i Luleå på en 33% tjänst. Planuppdrag läggs ut på konsulter som handlas upp från fall till fall. Fördjupningen av översiktsplanen avseende Gällivare, Malmberget och Koskullskulle utarbetades av WSP i Norrköping. Chefen för Miljö- och byggkontoret, som har en bakgrund som skoglig ekonom och arbetar mycket med exploateringsfrågor, slutar till sommaren för en annan tjänst. T.f. chef kommer från miljösidan. Det övergripande ansvaret för planeringsfrågor ligger dock på kommunledningen.

Bakgrunden till den nuvarande situationen ska sökas i fastighetskrisen under 80- och 90-talen då man rev 1100 lägenheter i Gällivare kommun. I det sammanhanget prioriterades inte tillgången till planeringsresurser och den dåvarande planeringsavdelningen avskaffades i mitten av 90-talet.
I samtal med enskilda politiker och tjänstemän har det uttryckts en frustration över hur man plötsligt hamnade i en akut planerarsituation utan någon förberedelsetid då man hade tid att bygga upp organisationen. "Vi kan få panik ibland." Flera uttryckte behovet av att skaffa sig en egen arkitekt- eller planerarkompetens, åtminstone för att jobba med den strategiska planeringen. Samtidigt skildrade man de svårigheter man hade att rekrytera personer med kompetents och yrkeserfarenhet till kommunen.

Alternativet att "lära upp" nyutexaminerade, som enbart utnyttjade kommunen som en språngbräda, ansåg man sig inte ha resurser till.
Behov av ytterligare planerings- och utredningsinsatser
I utställningsversionen av fördjupningen av översiktsplanen identifierades följande behov av fördjupade studier, program och detaljplaner:

· Grönplan inom tätortsområdena upprättas
· Hydrologisk utredning utförs
· Dagvattenpolicy upprättas
· Centrala Gällivare - förslag på utveckling, gestaltning, förtätning mm
· Området mellan Norska vägen och Vassaraträsk (SJ-området)
· Koskullskulle - utveckling, gestaltning och förtätning mm
· Malmheden - planprogram upprättas
· Vuoskonjärvi industriområde - utveckling, gestaltning och förtätning
· Strategi kring Malmberget utifrån gruvans möjliga utbredningar - planprogram upprättas
· Dundrets utbyggnad
· Nya bebyggelseområden - Vassaraträsk, Nuolajärvi, Nunisvaara
· Förtätningsområden
· Trafikutredningar östra och västra Malmberget, Koskullskulle, Gällivare m.m.
· Kulturminnesvård - flytt av kulturhistorisk bebyggelse och placering
· Rennäring - påverkan på rennäringen i fortsatt fördjupad planering
· GC-vägutredning
· Fördjupad studie av skoterleder genomförs

Därtill finns det behov av att uppdatera den kommunövergripande översiktsplanen bl a med avseende på gruvnäringen och vindkraften, bl a har Dundret av Energimyndigheten angetts som av riksintresse för vindkraft.
Listan skulle utan problem kunna fyllas på med ytterligare angelägna utredningsuppdrag. T ex rörande olika genomförandefrågor och hur ska det landskap gruvan en gång lämnar efter sig utformas för att bli en positiv tillgång?

Hur planera med ständigt föränderliga förutsättningar?

Förutom den sydvästligaste delen av Gällivare ligger hela Gällivare-Malmberget inom område av riksintresse för värdefulla ämnen. I sydväst begränsas utbyggnadsmöjligheterna av Dundret, som är såväl naturreservat som Natura 2000-område och samtidigt riksintresse för det
rörliga friluftslivet. I öster begränsar flygplatsen och dess bullerzoner utbyggnadsmöjligheterna. Detta tillsammans med andra begränsningar gör det svårt att se hur samhällsomvandlingen ska kunna genomföras utan att områden som är utpekade som riksintresse för värdefulla ämnen berörs.
En sammanställning av de olika riksintressena och Natura 2000-områdena ger en bild av den komplicerade planeringssituationen i Gällivare-Malmberget. På kartan har inte bullerzonen kring flygplatsen markerats. (bild)

I samtal med enskilda politiker och tjänstemän uttrycktes en frustration över bristen på långsiktiga planeringsförutsättningar. Det handlar dels om vilka områden som kommer att tas i anspråk för gruvverksamhet och dels när de behöver tas i anspråk. Situationen kan belysas av ett par citat:

"Provborrningar sker i den takt man bryter. Planeringshorisonten är aldrig längre än 10 år - dvs den tid en brytningsnivå varar."

"Framförhållning - hur får man det med 5-6 malmkroppar med öar emellan?"

---------------

Här slutar jag urklippet ur Boverkets delrapport. Därför att det sistnämnda säger allt. Precis allt: "Framförhållning - hur får man det med 5-6 malmkroppar med öar emellan?"

Den förra rapporten från Boverket gick sannerligen inte heller av för hackor!

Det kom ett inlägg för några dagar sedan i ett reportage, om att man borde förflytta allt bort mot Sikträskhållet med utsikt över Dundret och det kanske lät huvudstupa för många. Men sanning att säga är det faktiskt det enda stället som ser ut att vara fredat. Överallt annat är det "av riksintresse", förutom foten av Dundret, men där lär inte alla rymmas och Aitiks enorma slamdammar närmar sig med stormsteg!!! Tar man sig en titt på Gula Sidornas flygfoton över området, vilka flygfoton inte torde vara "up to date", blir man mörkrädd.

Hur mycket gift bor människorna runt omkring sig, egentligen?

Kommunalrådet gick ut med en begäran till regeringen om drogproblematiken här i våras. Jag kunde inte annat än sitta här och se ut som en byfåne i nyllet. Hade det inte varit precis lika angeläget att han hade lagt till en rad:

"Vi skattebetalare i Gällivare kommun klarar inte situationen med samhällsflytten och samhällsomvandlingen på egen hand. Det har nu framkommit att allt egentligen måste flyttas helt och hållet, om det hela skall bli på en fast grund. Vi alla andra skattebetalare i Gällivare kommun, liksom alla malmbergsbor sitter fast i ett Moment 22 av dignitet. Det måste vara "av riksintresse", att värna dessa svenska medborgare också!"

3 kommentarer:

 1. Det finns 10 kommentarer.

  signaturen: Yttrandefrihet bara ok för negativa?

  Du ber mig alltså vara domare!?

  Yttrandefrihet är en självklarhet, som jag försvarar med näbbar och klor. Så det har du uppfattat alldeles rätt.

  Men i det här fallet kan jag nog faktiskt se, att det finns fog för irritationen, eftersom "Staffan" inte sällan genar över sanningen och förringar andra människors allvarliga livssituation i Malmberget.

  Det är väl bra att "Staffan" tycker att det är idel guld och gröna skogar i Malmberget. Men jag kan verkligen inte förstå, att "Staffan" inte själv anammar, att det finns de som inte delar hans åsikt.

  Vad tycker du själv om att "Staffan" inte respekterar andras åsikter, eller andra personer? Tycker du att det är ok?
  Anmäl >Gun (2009-06-29 10:59:58)

  Steffan, tack för att du "tycker synd" om mig. Du angriper en person som älskar och ser det sköna i sin hembygd. En hembygd som inte funnits utan LKAB. Kanske du inte funnits utan LKAB och dess förgångare? Och återigen dessa överdrifter som "sömnlösa nätter" m.m. Men, "Steffan", dig är det uppriktigt synd om. Men du verkade ändå fatta vilka boverket skrev om. Grattis, men du fick ju lite hjälp. Sluta nu med dessa dumskriverier vare sig du heter Steffan, Staffan, Roger eller Gun. Vi är såå less...!!!!
  God fortsättning!
  Anmäl >Staffan (2009-06-27 03:04:32)

  SvaraRadera
 2. Nu tycker jag synd om Staffan. Synd att han blev förväxlad med en annan..men heter inte fler än en person Staffan ?
  För mig får han får visst älska LKAB och tycka Mampa är en pårla trots det stora dammande hålet och alla skalv som vi har TACK vare gruvan.

  Åter till Boverkets rapport. Känns bra att en myndighet är klarsynt och ser de brister som många av oss boende påtalat..bristerna finns hos kommunen. Som dessutom köper oberoende konsulter av Lk. Helt fantastiskt !

  Måtte det bli en ändring !
  Och att alla Malmbergsbor får en bra sommar utan skalv damm och sömnlösa nätter.
  Anmäl >Steffan (2009-06-26 23:27:22)

  Angrepp på angrepp. Jag och mina "anhängare" ska köpa glasögon. Hets från"grannen i Malmberget" osv. osv. Ang Boverket: Jag är läskunning och kan också förstå text vilket alla tydligen inte kan. Man hoppar på mig som gillar LKAB och som tycker företaget sköter Malmbergsfrågan bra. Boverkets text handlar om kommunens handlande. Så nu vet ni det!
  Jag kommer också i forsättningen, trots inlindade hot m.m, hålla fast vid min åsikt att Malmberget är en välskött pärla och att vi alla har LKAB att tacka för så mycket. Jag tycker vissa skribenter verkligen skall tänka till då man t o m kallat LKAB-anställda i allmänhet och mig i synnerhet "empatilösa" och värre saker än så. Jag kommer inte tystna!!!
  God forsättning på sommaren!!
  Anmäl >Staffan (2009-06-26 21:50:17)

  Men ni som skrivit här nedan, vad anser ni om Boverkets rapport ? Läste ni inte den för att ni var så sugna att knattra på ert eget tangentbord ?
  Varför skriver Boverket på detta viset tror ni ?
  Anmäl >Staffan med anhängare - Köp glasögon ! (2009-06-26 10:27:28)

  Intressant att det visst bara är fritt fram att hata Malmberget och hata LKAB.
  Men när en sån som Staffan har en annan åsikt försöker man tysta honom.
  Vad säger du om det Gun, du som brukar försvara åsiktsfriheten?
  Anmäl >Yttrandefrihet bara ok för negativa? (2009-06-25 21:18:54)

  Sicket inlägg!
  Att använda ordet "misär" i samband med sköna Malmberget är inget annat än att häda. Detta visar bara så tydligt de enorma överdrifter som görs av vissa människor i deras sanslösa kampanj mot det fina, underbara företaget LKAB. Som jag framfört tidigare stortrivs många boende här i Malmberget. De som inte gör det står det fritt flytta från "misären". Så trött på dessa nidskrivare!!
  Anmäl >Staffan (2009-06-25 20:14:31)

  SvaraRadera
 3. Först vill vi tacka Gun för hennes fantastiska engagemang.

  Du Staffan, vi är såååå trötta på dina meningslösa inlägg där du ägnar dig åt att hoppa på oss boende i Malmberget. Vi lider av att bo i denna misär och du har mage att gratulera och tacka LKAB.
  Nog fasiken vet vi vems ärenden du går.
  Och vad du går för. He-He
  Hoppas vi slipper dina korkade inlägg framöver.
  Anmäl >Till Staffan från grannen i Malmberget (2009-06-25 15:45:18)

  Du forsätter med urklipp och saxningar. Ojoj!!
  Nu Gun, har du tidernas tillfälle att GÖRA något istället för att saxa och urklippa. Lämna Skärhamn och delta i det av LKAB igångdragna "Vi gör Malmberget snyggare, gör du?" De redan välskötta områdena skall finputsas ytterligare och där Gun har du din chans. Lämna tangenbordet, skippa manifestationen och dela arbetet med oss Malmbergsbor. Tror ej lite kroppsarbete skulle skada dig. Väl mött, Gun! Om detta inte intresserar så sluta i vart fall med dina nidskriverier om en fantastisk ort och dess livsnerv, LKAB!
  Anmäl >Staffan (2009-06-25 00:09:59)

  "Det måste vara "av riksintresse", att värna dessa svenska medborgare också!""

  Javisst och det har en rättsstat skyldighet till!
  Anmäl >Fördriven Malmbergare (2009-06-24 11:36:14)

  SvaraRadera